نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

نظریه‌های روان‌شناختی و سیاسی رسالت فهم رفتارهای فردی و جمعی را در متن زندگی سیاسی برعهده دارند. درطول دو دهة گذشته تحلیل ابعاد روان‌شناختیـ روانکاوانة سیاست با محوریت این بحث که چگونه می‌توان دربارة ارتباط و تعامل سیاست و روان‌شناسی سخن گفت، موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این میان، ژاک لاکان یکی از برجسته‌ترین روان‌کاوانی است که تلاش کرده است پلی میان مسائل روانشناختی و فلسفه و انسان‌شناسی و زبان‌شناسی بزند و می‌توان برخی دلالت‌ها را برای پیوند وجوه روان‌شناختی و سیاست در دستگاه فکری او یافت. پرسش اصلی مقاله این است که چگونه می‌توان خوانشی سیاسی از ایده‌های ژاک لاکان داشت. پیآمدهای تحلیلی پیوند روانشناسی و امر سیاسی در نظریة لاکان چه خواهد بود. پاسخ این است که نظریة روانشناختیـ سیاسی لاکان ازطریق بحث دربارة امر واقعی و امر نمادین، دانش و تجربه، و امر سیاسی و امر اجتماعی ازیک‌سو، محدودیت‌ها را مشخص می‌کند و ازطرفدیگر، امکانات خلاقانه‌ای را پیشروی ما می‌نهد. این حوزه‌ای از تنش و امکانات و محدودیت‌ها و آرزو‌هاست. محور اصلی این مقاله معرفی و نقد و ارزیابی کتاب لاکان و امر سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Lacanian Psychoanalysis and the Possibility of Re-invention of the Political: A Critical Review of Lacan and the Political

نویسنده [English]

  • Aliashraf Nazari

Associate Professor of Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

Psychological and political theories are the mission of understanding individual and collective behaviors in the context of political life. Over the past two decades, the analysis of the psychoanalytic dimensions of politics with the focus of this discussion on how to talk about the relationship between politics and psychology has attracted many scholars. Meanwhile, Jacques Lacan is one of the most prominent psychoanalysts who tried to bridge psychological and philosophical issues, anthropology and linguistics, and some implications could be found for linking psychological aspects and politics to his intellectual system. The main questions of the article include how can a political reading of Jacques Lacan's ideas be? And, what will be the analytical implications of the link between psychology and politics in Lacan's theory? The answer is that the Lacan political-psychological theory, through the discussion of the real and symbolic, knowledge and experience, the political and social, on the one hand, sets limits, and on the other hand, brings us innovative possibilities. These are areas of tension and facilities, limitations and aspirations. The main focus of this paper is to introduce, criticize, and evaluate Lacan and the political book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychoanalytic
  • Lacan
  • Subject
  • Fantasy
  • Political Affair
استاوراکاکیس، یانیس (1394)، لاکان و  امر سیاسی، ترجمة محمدعلی جعفری، تهران: ققنوس.
Athanasiou, Athena (2008), The Lacanian Left: Psychoanalysis, Theory:>.
Politics (Book Reviews), Historian, vol. 8.
Richards, Thomas (1993), The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire, London: Verso.
Stavrakakis, Yannis (1999), Lacan and the Political, London: Routledge.
Stavrakakis, Yannis (2007), The Lacanian Left: Psychoanalysis, Theory, Politics, Edinburgh: Edinburgh University Press.