نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران، پژوهش‌گر پژوهشکدة مطالعات فناوری ریاست جمهوری

2 دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، مدیر گروه اقتصاد دانش‌بنیان، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری ریاست جمهوری

چکیده

این مقاله شرایط اقتصادی نشر کتاب در ایران را بررسی می‌کند. کتاب از کالاهای مهم فرهنگی است که در مقایسه با دیگر صنایع فرهنگی ظرفیت مناسبی را در درآمدزایی و اشتغال در اختیار دارد. در این پژوهش، درابتدا با استفاده از رویکرد زنجیرۀ ارزش، شرایط اقتصادی حوزۀ نشر کتاب تبیین شده است و سپس با استفاده از روش داده‌بنیاد و بهره‌گیری از شاخص‌های آمار اقتصادی چالش‌های این حوزه شناسایی شده‌اند. براساس مطالعات و بررسی‌های انجام‌گرفته در این پژوهش، مخارج واقعی خانوار درمورد کتاب از سال 1392 روند کاهشی پیدا کرده است. مواردی چون عدم تعادل در سهم اقتصادی بازیگران زنجیرۀ ارزش نشر، پراکندگی نامناسب توزیع‌کنندگان در سطح کشور، توازن‌نداشتن تعداد کتاب‌فروشی‌ها با تعداد ناشران، ضعف فرهنگ کتاب‌خوانی، نظام تربیتی کنکورمحور، و تسلط رسانه‌های جدید بر زندگی مردم از چالش‌های اثرگذار محسوب می‌شوند. درمقابل، سیاست‌گذاری مؤثر با استفاده از شاخص‌های آمار اقتصادی و اقداماتی چون به‌روز‌شدنِ قوانین این حوزه و استفاده از نوآوری‌هایی مانند چاپ براساس تقاضا و فروش آنلاین و کتاب صوتی در اشکال گوناگون می‌توانند یاری‌رسان مقابله با چالش‌های ذکرشده باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges of Iran's Publication: A Proposal of Economic Indicators and Innovation

نویسندگان [English]

  • Ali Afzali 1
  • Rouhollah Aboojafari 2

1 PhD Student of Economics, University of Tehran, Researcher of Presidential Technology Studies

2 Director of Department of Knowledge-based Economics, Presidential Technology Studies Institute

چکیده [English]

This article examines the economic conditions of publishing books in Iran. The book as one of the most important cultural goods in comparison with other cultural industries has a fairly good capacity to generate income and employment. In this research, firstly, using the value chain approach, the economic conditions of the book publishing are explained. Then, using the grounded method and utilizing economic indicators, the challenges of this area have been identified. According to the studies and surveys conducted in this study, real household expenditures on books have been decreasing since 2013. Examples include imbalances in the share of publishing chain actors, the inadequate distribution of distributors across the country, the inappropriateness of the number of bookstores with the number of publishers, the weakness of reading culture and the educational system, and the domination of the new media on people's lives are considered to be challenging. In contrast, effective policy-making with the use of economic indicators and actions such as updating the rules in this area and the use of innovations such as printing on demand, online sales, and audiobooks in many ways can help to cope with the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grounded theory
  • value chain
  • book publishing
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1392)، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال 1391، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، ادارۀ آمارهای اقتصادی، دایرۀ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، دست‌رسی ازطریق تارنمای ˃ ˂http://www.cbi.ir.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1393)، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال 1392، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، ادارۀ آمارهای اقتصادی، دایرۀ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، دست‌رسی ازطریق تارنمای ˃ ˂http://www.cbi.ir.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1394)، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال 1393، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، ادارۀ آمارهای اقتصادی، دایرۀ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، دست‌رسی ازطریق تارنمای: ˃ ˂http://www.cbi.ir.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1395)، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران سال 1394، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، ادارۀ آمارهای اقتصادی، دایرۀ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، دست‌رسی ازطریق تارنمای ˃ ˂http://www.cbi.ir.
خسروی، فریبرز (1385)، دایرۀ‌المعارف کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی، تهران: سازمان اسناد کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
علیدوستی، سیروس (1388)، محتوای دیجیتال؛ مفاهیم و ابتکار عمل‌ها، تهران: شورای عالی اطلاع‌رسانی.
فرج‌پهلو، عبدالحسین، داریوش مطلبی، و حسین اصغرنژاد (1395)، «تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران»، کتابداری و اطلاع‌رسانی، ش 76.
کاراندیش مروستی، علی‌اصغر و بهروز فتحی (1395)، سالنامۀ آماری فرهنگ و هنر، تهران: پویۀ مهر اشراق.
محمدسمسار، فهیمه (1391)، «صنعت نشر و اقتصاد نشر دیجیتال»، فصل‌نامۀ تحلیلی ـ پژوهشی کتاب مهر، ش 7.
مرکز آمار ایران (1390 - 1394)، نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (1395)، گزارش تحلیلی طرح ملی پیمایش نوآوری ایران.
هادوی‌نژاد، مصطفی و دیگران (1389)، «کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد»، اندیشۀ مدیریت راهبردی، ش 7.
Corbin, Juliet and Anselm Strauss (1990), “Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria”, Qualitative Sociology, vol. 13. no. t.
EY (2015), “Cultural Times: The First Global Map of Cultural and Creative Industries”,
www.worldcreative.org>.
German Book Office (2015), “The US. Book Market”,
fbm>.
International Publishers Association (2012), “Global Publishing Statistics”,
.
IPA (2014 - 2015), Global Statistics.
Kozlowski (2107), “Global Audiobook Trends and Statistics for 2018”,
.
Mostert, Aleta (2003), Corporate Publishing in South African Banks: Focus on Formal, External Publications, Pretoria: University of Pretoria.
PricewaterhouseCoopers (2010), Turning the Page: The Future of eBooks,
www.PWC.com>.
Tullao, Tereso and Raymund Habaradas (2001), “An In-depth Study on the Printing and Publishing Industry In the Philippines”, Center for Business and Economics Research and Development, De La Salle University-Manila.
United Nations Conference on Trade and Development (2016), “Creative Economy Outlook and Country Profiles: Trends in International Trade in Creative Industries”,