نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

برابری و جانبداری از آثار تامس نیگل فیلسوف آمریکایی صرب‌تبار است، که در حوزة فلسفة سیاسی نگاشته شده است. وی در این کتاب می‌کوشد بین خیرات شخصی و غیرشخصی چشم‌اندازی از یک تعامل منطقی ایجاد کند و گرة اخلاقی جانب‌داری بین این دو مفهوم را در اندیشه و عمل بگشاید. در حوزة عمل تأکید نیگل بیش‌تر بر جنبه‌های اقتصادی برابری شهروندی است تا جنبه‌های فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی آن. در این مقاله، نقد و بررسی کتاب نیگل در سه بخش اصلی انجام شده است؛ نخست، صورت و ساختار ظاهری کتاب بررسی شده و سپس به نیگل و کتابش در فلسفة سیاسی دوران مدرن پرداخته‌ایم. درپایان محتوای اثر را تحلیل و دستاورد کتاب نیگل را در دفاع از مکتب بی‌طرفی مخصوصاً باتوجه‌به نگرش اقتصادی وی ارزیابی کرده‌ایم. تلاش نیگل مبتنی‌بر واکاوی مشکلات بین چشم‌اندازهای شخصی و غیرشخصی به‌صورت عام و هم‌چنین به‌صورت خاص در زمینة نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی با پیش‌فرض‌های بی‌طرفی برابری‌طلبانه است؛ البته این تلاش‌ها به راه‌حل مشخصی منتهی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Equality and Partiality

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Mousavi

Assistant Professor of Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

 Equality and Partiality is authored by American (with a Serbian descent) philosopher Thomas Nagle in political philosophy. In this book, the author tries to create a logical correlation between personal and non-personal goods, and by so doing he hopes to have unknotted the moral implications of partiality between these two concepts both in theory and in practice. In the practical sphere, Nagle puts more emphasis on economic aspects of equality among citizens than on the cultural, political, and social aspects. This paper   examines Equality and Partiality in three sections. It first concerns itself with the structure and appearance of the book, then it discusses the position of Nagle and his book in modern political philosophy, and it finally analyzes the content of the book and evaluates the achievement of the Nagle’s book in defending the school of impartiality especially on economic grounds. Nagle’s efforts focus on identifying the problems from his own personal and impersonal views about the social and economic inequality, with the equal presuppositions. Of course, these efforts have not led to clear-cut solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equality
  • Partiality
  • Impartiality
  • Liberalism
  • Nagle
  • Rawls
موسوی، سیدرضا (1389)، «بررسی بی‌طرفی در نظریة عدالت ازمنظر کانتی‌بودن رالز»، پژوهشنامة علوم سیاسی، س 5، ش 4.
میل، جان استوارت (1388)، فایدهگرایی، ترجمة مرتضی مردی‌ها، تهران: نشر نی.
نیگل، تامس (1394)، برابری و جانبداری، ترجمة جواد حیدری، تهران: نگاه معاصر.
نیگل، تامس (1395)، امکان دیگرگزینی، ترجمة جواد حیدری، تهران: نگاه معاصر.
Sidgwick, Henry(1981), The Methods of Ethics, Indianapolis: Hackett Publishing Company.
Kant, Immanuel (1985), Critique de La Raison Pratique, Trad. par Luc Ferry et Heinz Wismann, Paris : Gallimard.
G. E ,Moore (1988), Principia Ethica, Amherst, New York: Prometheus Books.
Nagel, Thomas (1991), Equality and Partiality, New York: Oxford University Press.
Nagel, Thomas (1994), Égalité et partialité, Traduit par Cl. Beauvillard, Paris: Presses Universitaires de France.
Rawls, John (1987), Théorie de la justice, Trad. par C. Audard, Paris : Édition du seuil.
Rawls, John (1995), Libéralisme politique, Trad. par C. Audard, Paris : Presses Universitaires de France.
Rawls, John (2001), Justice as fairness: A restatement, Cambridge: Harvard University Press.
Rawls, John (2005 a), A Theory of Justice: Original Edition, USA: Belknap Press of Harvard University Press.
Rawls, John (2005 b), Edition Expanded Liberalism Political, University Columbia USA Press.