نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مترجمی زبان آلمانی، دانشگاه تهران

2 استادیار آموزش زبان آلمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

کنکور کارشناسی ارشد از سرنوشت‌سازترین آزمون‌هایی است که هرساله در کشور به گزینش داوطلبان در مقطع تحصیلات تکمیلی می‌پردازد. درواقع، این آزمون باید معیار سنجشی برای گزینش داوطلبانی باشد که درصورت قبولی اقبال موفقیت بیش‌تری در رشتة مربوط خواهند داشت. از‌‌این‌رو، آزمون باید با معیارهای استاندارد عدالت را تضمین کند و نقش سلیقه و اقبال را به حداقل برساند. در مقالة حاضر پس از تعریف و تبیین ویژگی‌های عینی‌بودگی، پایایی، روایی، و غیره در آزمون، به بررسی این ویژگی‌ها در سؤال‌های ترجمة آلمانی به فارسی کنکور کارشناسی ارشد 1390-1394 پرداخته شده ‌است. بررسی این ویژگی‌ها نشان داد که سؤال‌های ترجمه به‌علت ماهیت سلیقه‌ای خود متناسب این آزمون نیستند و غالباً تاحد سنجش واژگان و درک مطلب تنزل می‌یابند. مهم‌تر آن‌که سؤال‌های ترجمه باید ابزار سنجش مهارت ترجمه باشند و نمی‌توانند در کنکور، که آزمون دانش زبانی است، کاربردی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of Germen Language Master’s Degree University Entrance Exam

نویسندگان [English]

  • Irandokht Tuluie Heris 1
  • Hossein Sarkar Hassan Khan 2

1 MA in Translation Studies in German, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran

2 Assistant Professor, German Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran.Iran.

چکیده [English]

Master’s degree examination is a life-changing exam in Iran by which candidates are evaluated based on their qualifications. In fact, the exam must be regarded as a touchstone of quality for students who will be permitted to further their studies in their fields only when they can pass it; therefore, the exam must follow certain standards so that equity is ensured for all participants and objectivity is reduced to minimum. The present paper defines factors of objectivity, reliability and validity of Master's degree entrance exam for German-to-Persian translation students. Studying these factors shows that translation questions, given their subjective nature, are not suitable for Master’s degree exam and often degraded to evaluate just participants’ vocabulary knowledge and reading comprehension skills. More importantly, translation questions must be used for testing one’s translation skills and consequently cannot be used to evaluate language knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardized Exams
  • Translation
  • Entrance Exam
  • Master’s Degree
  • German
استارمی، ا. و ا. قدوسی شاهنشین (1392)، «نقش آزمون‌سازی در سنجش آموخته‌های زبان‌آموز»، پژوهش‌های زبا‌ن‌شناختی در زبان‌های خارجی، س 3، ش 1.
رزمجو، س. ا. (1385)، «تحلیل محتوای پرسش‌های اختصاصی گروه آزمایشی زبان انگلیسی آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور»، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، س 23، ش 1.
زندی، ح.، ش. کیوان‌پناه، و س. م. علوی (1392)، «مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای ازلحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری»، پژوهش‌های زبا‌ن‌شناختی در زبان‌های خارجی، س 3، ش 1.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور (26/12/2015)، محاسبة نمرة خام (به درصد)، نمرة تراز و نمرة کل در آزمون کارشناسی ارشد:
.
کیانی، غ.، ب. مهدوی، و ر. غفارثمر (1392)، «مقایسة میزان منصفانه‌بودن انواع آزمون‌های زبان انگلیسی در دورة دبیرستان»، جستارهای زبانی، ش 13.
والت، آر. ام. (1372)، آزمون در آموزش زبان، ترجمۀ گ. دیهیم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
یوسف‌زاده، م. (25/12/2015)، رشته و گرایش‌های زبان و ادبیات آلمانی در دانشگاه‌های ایران:
 
Albers, H. G. and S. Bolton (1995), Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungstests und Sprachstandsprüfungen, Fernstudieneinheit 7, Hrsg. Von Ehlers, S. et al. Berlin: Langenscheidt.
Döll, M. (2012), “Beobachtung der Aneignung des Deutschen bei Mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen”, in: Modellierung und empirische Prüfung eines Sprach Diagnostischen Beobachtungsverfahren, Bd. 8, Münster: Waxmann Verlag GmbH.
Grotjahn, R. (2000), “Testtheorie: Grundzüge und Anwendungen in der Praxisˮ, in: Sprache-Kultur-Politik (Materialien Deutsch als Fremdsprache, Bd. 53), A. Wolff and H. Tanzer (Hrsg.), Regensburg: Fachverband Deutsch als Fremdsprache.
Kniffka, G. (2003), “Prüfen und Bewerten”, in: Handbuch Fremdsprachenunterricht, K. R. Bausch, H. Christ, and H. J. Krumm (Hrsgb), Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.
Nissen, R. (2003), “Formen der Leistungsmessung in der Unterrichtlichen Praxis”, in: Handbuch Fremdsprachenunterricht, K. R. Bausch, H. Christ, and H. J. Krumm (Hrsgb), Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.
Schelten, A. (1997), “Testbeurteilung und Testerstellung: Grundlagen der Teststatistik und Testtheorie für Pädagogen und Ausbilder in der Praxis”, in: Zweite durchgesehene und Erweiterte Auflage, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Sophie-Schumann, F. and B. Spannhake (2008), “Testen und Prüfen im DaZ-Unterrichtˮ, in: Fortbildung für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache, Bd. 3, Susan Kaufmann et al. (Hrsgb) Ismaning, Deutschland: Hueber Verlag.
Sport 1. (28.12.2015), Gericht Weist Sterlings Klage ab:
Vollmer H. J. (2003), “Leistungsmessung, Lernerfolgskontrolle, Selbstbeurteilungˮ, in: Handbuch Fremdsprachenunterricht, K. R. Bausch, H. Christ, and H. J. Krumm (Hrsgb), Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.