نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

باوجود تنوع منابع الکترونیک، کتاب‌ درسی هم‌چنان اصلی‌ترین ابزار آموزش زبان محسوب می‌شود و نقد و بررسی این کتاب‌ها می‌تواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد. در این مقاله با روش اسنادی ــ انتقادی و براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی کتاب‌های درسی دانشگاهی ویراست دوم از جلد نخست مجموعۀ فارسی بیاموزیم را نقد و بررسی کرده‌ایم. باتوجه‌به پنج محور نقد ساختاری، محتوایی، زبانی، روشی، و فرهنگی ــ اجتماعی، از مزایای این اثر می‌توان به شیوۀ کلی آموزش الفبا، ارائۀ تمرین‌های ابداعی، انتخاب عنوان‌های کاربردی، و طرح موضوع‌های مفید در محتوای درس‌ها اشاره کرد و از معایب آن می‌توان انسجام‌نداشتن ساختاری کتاب در ترتیب آموزش حروف و مطالب دستوری و فقدان فهرست منابع و نقص فهرست مطالب را نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review on The Second Edition of Farsi Biyamuzim

نویسندگان [English]

  • Esmat Khoeini 1
  • Mohammad Parsanasab 2
  • Naser Kermani 3

1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran

2 Professor of Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran

3 PhD Candidate of Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran

چکیده [English]

Despite the variety of electronic resources, textbooks continue to be the main medium of language teaching. Thus, criticizing them can improve the quality of education. This paper reviews the 1st volume of the 2nd Edition of “Farsi Biamuzim”, based on a set of standards and criteria for evaluating academic textbooks. Among the five criticism criteria of structure, content, language, method, and society and culture, the advantages of this work can be found in the general way of teaching the alphabet, providing innovative exercises, selecting practical topics, and designing useful topics in the content of lessons. Its disadvantages can be attributed to the structural inconsistency of the book in the instruction of letters and grammatical materials and the lack of a list of sources and a defect in its list of contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Criticism
  • Structural Criticism
  • Linguistic Criticism
  • Methodological Criticism
  • Socio-Cultural Criticism
  • Teaching Farsi to Non-Farsi Speaking Learners
اسکندری، بابک (1396)، «تحلیل و نقد کتاب آموزش کاربردی واژه‌های زبان فارسی برمبنای شاخص‌ها و معیارهای آلن کانینگز ورث»، در: مجموعۀ مقالات همایش واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، به‌کوشش مهین‌ناز میردهقان، ج 2، تهران: خاموش.
امانی طهرانی، محمود (1389)، ساختار ویژگی‌های کتاب‌های درسی، گروه بررسی محتوای آموزشی ـ پرورشی ادارۀ کل برنامۀ درسی و بررسی محتوای آموزشی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
انوری، حسن (1383)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.
حسینی لرگانی، مریم و زهرا ابوالحسنی چیمه (1396)، «آموزش کدام فرهنگ؟ بررسی تطبیقی مضامین فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی»، در: مجموعۀ مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، به‌کوشش مهین‌ناز میردهقان، ج 1، تهران: خاموش.
دهقانی، رضا (1397)، «اصول نقد و تحلیل محتوا»، وب‌سایت سازمان تبلیغات اسلامی: .<http://old.ido.ir/a.aspx?a=1386050101>
ذوالفقاری، حسن، مهبد غفاری، و بهروز محمودی بختیاری (1396)، فارسی بیاموزیم، ج 1، ویراست 2، تهران: مدرسه.
ذوالفقاری، حسن، مهبد غفاری، و بهروز محمودی بختیاری (1396)، کتاب راه‌نمای معلم فارسی بیاموزیم: آموزش زبان فارسی دورۀ مقدماتی، ج 1، تهران: سمت.
رشیدی، ناصر و فرزانه اله یار (1394)، «توصیف و تحلیل مجموعۀ فارسی بیاموزیم براساس الگوی لیتل جان (2011)»، پژوهش‌نامۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دورۀ 4، ش 1.
رضایی، حدائق و محمد علی‌پور (1391)، «بررسی متون خوانداری مجموعۀ فارسی بیاموزیم براساس نقش‌های هفت‌گانۀ زبان ازدیدگاه هلیدی»، پژوهش‌نامۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دورۀ 1، ش 2.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌های نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، ش 21.
ریاحی، محمداسماعیل (1387)، «مطالعۀ تطبیقی موقعیت و جایگاه سال‌مندان در جوامع گذشته و معاصر»، سال‌مند: مجلۀ سال‌مندی ایران، ش ۳.
شیری، محمد (1394)، جمله‌سازی و مکالمۀ انگلیسی، تهران: کلیدر.
غریبی، افسانه (1396)، «چهارچوب‌های نقد مواد آموزشی: معرفی و مقایسۀ موردی دو چهارچوب کانینگز ورث و لیتل جان»، مجموعۀ مقالات همایش واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، به‌کوشش مهین‌ناز میردهقان، ج 1، تهران: خاموش.
فرخ‌زاده، علی‌اصغر (1386)، نقد و بررسی کتب درسی، ادارۀ تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان بوشهر، گروه‌های آموزشی متوسطۀ نظری، گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطۀ دوم.
کیاشمشکی، لیلا و رضامراد صحرایی (1396)، «نقد مجموعۀ آموزشی فارسی شیرین است»، مجموعۀ مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، به‌کوشش مهین‌ناز میردهقان، ج 1، تهران: خاموش.
وکیلی‌فرد، امیررضا و حمید آقایی (1395)، «بررسی مقابله‌ای تصاویر به‌کاررفته در کتاب‌های فارسی بیاموزیم و زبان فارسی از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر»، مجموعۀ مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، به‌کوشش مهین‌ناز میردهقان، ج 1، تهران: خاموش.