نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله کوشش خواهیم کرد تا رسالۀ مهم رابرت فیلمر با عنوان پدرسالار را بررسی کنیم. این متنی بسیار اساسی در تاریخ اندیشۀ سیاسی است و به یک معنا یکی از مهم‌ترین منابعی است که فیلسوفان سیاسی مدرن اولیه در انگلستان به‌شدت به آن واکنش نشان دادند. به‌زعم ما رسالۀ فیلمر به‌نوعی در زمرۀ آخرین کوشش‌های نظام‌مند و منسجم در دفاع از انگارۀ «سیاست به‌مثابۀ امری طبیعی» و مستدل‌ساختن حق الهی شاهان برای حکومت بود. ما نشان می‌دهیم که دفاع فیلمر از سیاست در این معنا، باوجود ائتلاف‌های تاکتیکی‌ای با تلقی فیلسوفان سیاسی قدمایی از سیاست داشت، به‌واسطۀ ابتنای تام‌وتمام بر زمینه‌ای وحیانی، از حیثی اساسی با آن متفاوت بود. درواقع، به‌نظر ما فهم رسالۀ پدرسالار فیلمر از منظر نبرد رتوریکال میان حاملان فکر سیاسی جدید و مدافعان دریافت‌های قدمایی بهتر امکان‌پذیر است. دربارۀ ترجمۀ فارسی اثر نیز به‌نظر می‌رسد که به‌واسطۀ خصلت غیرتحت‌اللفظی آن که از مفروضات مترجم نشئت می‌گیرد، بدفهمی‌ها و نیز معادل‌های خطایی در متن راه پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considerations on the Patriarcha

نویسنده [English]

  • Shervin Moghimi Zanjani

Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The main subject of this paper is Robert Filmer’s Patriarcha which is the essential text in the history of political thought and in a sense it is one of the most important sources of the controversial debates on politics in early modern England. We think that Patriarcha was one of the last systematic and coherent attempts to defend the "natural character of politics" and "divine right of kings to rule given by God alone. We try to show that Filmer’s point of view, in spite of its affinities with ancient political philosophers, it was essentially different because it is totally based on the revelation. Generally, we will attempt to understand Filmer’s text in the light of the rhetorical war between the defenders of the pre-modern political conception (emphasizing the naturalness of politics and denying the equity in political rights)  and the proponents of the new politics (emphasizing the artificial character of politics and the idea of ‘the individual possessed unconditional right by nature”.) Also, we cast light on the Persian translation of the Patriarcha and argue that the non-literalness of this rendering has led to some misunderstandings and erroneous equivalents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patriarcha
  • Filmer
  • England
  • political thought
  • Translation
فیلمر، رابرت (1396)، پدرسالار یا قدرت طبیعیِ شاهان، ترجمۀ علی اردستانی، تهران: نگاه معاصر.
مقیمی، شروین و یاشار جیرانی (1397)، «تیرانی مترجم»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون، دورۀ 18، ش 6 (ش پیاپی 58).
 
Augustine (1890), City of God, trans. Marcus Dods, in: St. Augustine's City of God and Christian Doctrine, Philip Schaff, New York: The Christian Literature Publishing.
Bandstra, Barry (2000), Genesis 1-11: A Handbook on the Hebrew Tex, General Editor: W Dennis Tucker Jr., Waco, TX: Baylor University Press. 
Bloom, Allan (1979), in Rousseau, J. J, Emile or On Education, Introduction, Translation and Notes by Allan Bloom, New York: Basic Books.
Dunn, John (1969), “The Politics of the John Locke in England and America in the Eighteenth Century”, in: John Locke: Problems and Perspectives, John W. Yolton (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Figgis, John Neville (1914), The Divine Right of Kings, Cambridge: Cambridge University Press.
Filmer, Robert (1949), Patriarcha and Other Political Works of Sir Robert Filmer, Edited from the Original Sources and with an Introduction by Peter Laslett, Oxford: Blackwell.
Filmer, Robert (1991), Patraircha and Other Writings, Johann P. Sommerville (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Filmer, Robert (1680), Patriarcha, or the Natural Power of Kings [1680], The Online Library of Liberty, <http://oll.libertyfund.org/titles/filmer-patriarcha-or-the-natural-power-of-kings>.
Greenleaf, W. H (1966), “Filmer's Patriarchal History”, in: The Historical Journal, vol. IX, no. 2.
Haigh, Christopher (2000), The Cambridge Historical Encyclopedia of Great Britain and Ireland, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobbes, Thomas (1987), De Cive: The English Version Entitled, in the First Edition, Philosophical Rudiments Concerning Government and Society, Oxford: Clarendon Press.
Hobbes, Thomas (1839), Leviathan, London: John Bohn.
Machiavelli, N. (1988), The Prince, trans and an Introduction by Harvey Mansfield, Chicago: Chicago University Press.
Machiavelli, N. (1998), Discourse on Livy, trans. Harvey Mansfield and Nathan Tarcov, Chicago: Chicago University Press.
Pangle, Thomas (1988), In The Laws of Plato, trans. Notes, with an Interpretive Essay by Thomas L. Pangle, Chicago: Chicago University Press.
Schochet, Gordon (1988), Patriarchalism in Political Thought: The Authoritarian Family and Political Attitudes in 17th-Century England, Transaction Books.
Strauss, Leo (1953), Natural Right and History, Chicago: Chicago University Press.
Sidney, Algernon (1996), Discourses Concerning Government, Thomas G. West (ed.), Indianapolis: Library Fund.
Tarcov, Nathan (1984), Locke's Education for Liberty, Chicago: Chicago University Press.
Tuck, Richard (1986), “Communications a New Date for Filmer's Patriarcha”, in: The Historical Journal, vol. 29, no. I. 
Tyrrel, James (1681), Patriarcha Non Monarcha, London: Richard Janeway.