نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهش‌گر اندیشه و دانشجوی دکتری علوم‌‌سیاسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

کتاب جامعه‌‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط روایتی از مدرنیته ارائه می‌دهدکه برمبنای آن، تاریخ مدرنیتة متأخر برپایة هم‌زمانی سلطه و آزادی بنا شده است و در آن عنصر انضباط نقش محوری را ایفا می‌‌کند. سؤال این است که انتقادات وارد بر مدرنیته از منظر بررسی آزادی و انضباط کدام‌اند و چه راه‌کاری برای غلبه بر آنان وجود دارد؟ مهم‌‌ترین یافته‌‌های پژوهش حاضر این است که اثر مزبور روایتی جدید از جامعة مدنی ارائه می‌‌دهد که مدرنیتة مبتنی‌بر انضباط و آزادی را به‌چالش می‌‌کشد و خواهان جامعه‌‌زدایی و رسیدن به نوعی مدرنیزاسیون جدید است. در این جامعة مطلوب، مدرنیتة جدید برپایة تشکیل جماعت‌‌های گذرا و موقتی می‌‌تواند راهی برای رهایی از وضع انضباطی مدرنیته تلقی شود. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است که با گردآوری مطالب به‌صورت اسنادی و کتاب‌خانه‌‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New Collectivization in the Age of Discipline Domination; Review of the Book of Sociology of Modernity, Liberty, and Discipline

نویسنده [English]

  • Farzad Azarkamand

PhD Student of Political Science, Yasuj University

چکیده [English]

The book of “Sociology of Modernity, Liberty and Discipline” presents a historical-sociological narrative of Western modernity. In this book, different types of modernity - Western Europe, Soviet Socialism, and Western America - have been studied with a historical approach. The writer of the work believes that modern institutions are in conflict with freedom and discipline, and sociology is nothing more than a description of modernity, freedom, and discipline. This means that modernity, in contrast to what initially showed itself as an individual and social freedom, took on a restrictive and disciplinary character. According to the author, the most important features of modernity are the passage from a free society to the disciplinary community and the rule of discipline for the formation of the political society. The dual nature of modernism and the domination of discipline and the restriction of individual and social freedoms at the foot of the rationality of modernism have eliminated the dream of achieving true freedom. The author’s suggestion is that the new collectivization and the formation of transitional congregations could be considered a way to get rid of the discipline of modernity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of Modernity
  • Freedom
  • Discipline
  • Collectivization
اسمارت، ب. (1385)، میشل فوکو، ترجمة لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
آدورنو، ت. و م. هورکهایمر (1389)، دیالکتیک ‌‌روشن‌گری؛ قطعات‌‌فلسفی، ترجمة مراد فرهادپور و امید مهرگان، تهران: گام ‌‌نو.
باومن، ز. (1384)، اشارت‌‌های پست‌‌مدرنیته، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
باومن، ز. (1390)، «مدرنیته»، در: فلسفه و جامعه و سیاست، گزیده و نوشته و ترجمة عزت‌‌الله فولادوند، تهران: ماهی.
بنیامین، و. (1392)، «نقد خشونت»، ترجمة امید مهرگان و مراد فرهادپور، در: قانون و خشونت: گزیده‌مقالات جورجو آگامبن و دیگران، گزینش و ویرایش مراد فرهادپور و امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: فرهنگ ‌‌صبا.
دریدا، ژ. (1392)، «بنیامین و نقد خشونت»، ترجمة امیرهوشنگ افتخاری‌‌راد، در: قانون و خشونت: گزیده‌مقالات جورجو آگامبن و دیگران، گزینش و ویرایش مراد فرهادپور و امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: فرهنگ ‌‌صبا.
دلاپورتا و دیانی، د. م. (1390)، مقدمه‌‌ای بر جنبش‌‌های ‌‌اجتماعی، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
فالکس، ک. (1390)، شهروندی، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
فوکو، م. (1383)، تاریخ جنون، ترجمة فاطمه ولیانی، تهران: هرمس.
لکلائو، ا. و ش. موفه (1392)، هژمونی و استراتژی ‌‌سوسیالیستی؛ به‌سوی سیاست دموکراتیک‌‌رادیکال، ترجمة محمد رضایی، تهران: ثالث.
لگزیان، ج. (1394)، «وظیفة جمعی‌‌کردن جدید»، روزنامة شرق، ش 2430.
واگنر، پ. (1394)، جامعه‌‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط، ترجمة سعید حاجی‌‌ناصری و زانیار ابراهیمی، تهران: اختران.
های، ک. (1385)، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمۀ احمد گل‌محمدی، تهران: نشر نی.
الیاس، ن. (1392)، «خشونت، تمدن و دولت»، ترجمة شهریار وقفی‌‌پور، در: قانون و خشونت: گزیده‌مقالات جورجو آگامبن و دیگران، گزینش و ویرایش مراد فرهادپور و امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: فرهنگ‌‌صبا.
 
Foucault, M. (1990), The History of Sexuality, vol. 1: An Introduction, New York: Vintag Books.
Foucault, Michel (2008), The Birth of Bio Politics: Lectures at the Collage de France, 1978-1979, New York: Palgrave Macmilan.
Giddens. A. (1984), The Constitution of Society, Cambridge: Polhcy.
Kurz, P. R. (2002), Le Boom de la Modernite, Les Arms feu Comme Moteur du Progress Technicque, la Guerre Comme Moteur de Iexpansion; Retour sur les Origins du Travail Abstrait, Paru dans la revue allemande jungele world du 9 janvier 2002.
Wagner, P. (2015), Interpretations of Modernity and of World-Making, ICREA and University of Barcelona.