نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکدۀ اندیشۀ سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اهم موضوع‌های مطرح در ساحت اندیشة سیاسی مدرن چیستی و چگونگی پیوند مفاهیم اساسی هم‌چون جهان هستی، انسان، مذهب، جامعه، دولت، و حکومت است که محققان علم سیاست در ایران همواره تفسیری درخور از آن ارائه داده‌اند. علیرضا اسمعیل‌‌زاد در کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرنِ، با نگاهی نسبتاً جامع، تحولات اندیشۀ سیاسی در غرب را از قرن هفدهم میلادی تا وضعیت پسامدرن به‌رشتۀ تحریر درآورده است. پیش‌فرض اصلی در نقد این کتاب بر ضرورت تولید چنین آثاری استوار است، زیرا وجود انبوهی از کتاب‌ها در زمینۀ اندیشۀ سیاسی غرب، اعم از تألیف و ترجمه، اهمیت نوآوری در تولید آثار جدید را دوصدچندان می‌کند؛ بدین معنا که آیا اساساً ضرورتی تازه برای بازاندیشی در این عرصه وجود دارد؟ و آیا در این کتاب دریچه‌ای نو بر اندیشۀ سیاسی غرب گشوده شده است؟ فارغ از نقاط ‌قوت، کتاب به‌لحاظ طبقه‌‌بندی زمانی، محتوایی، موضوعی، چگونگی شکل‌گیری و تحول اندیشة سیاسی مدرن در غرب، انتخاب متفکران سیاسی، و روش‌‌شناسی تحلیل و تفسیر یافته‌‌ها ایرادهایی دارد؛ برای مثال، نادیده‌گرفتن بنیان‌‌های نظری پیدایی اندیشۀ سیاسی مدرن هم‌چون رنسانس؛ اشاره‌نکردن به نظریه‌های متفکرانی چون لوتر، ماکیاولی و هابز؛ نداشتن رویکرد جامعه‌شناسانه؛ و ازهمه‌مهم‌تر مغفول‌ماندن بنیان‌‌های اساسی تفکر سیاسی مدرن ازجمله چیستی سیاست، دولت، حاکمیت، هویت، ملیت و... در ساحت اندیشه‌‌ای متفکران سیاسی غرب از برجسته‌ترین کاستی‌‌های کتاب به‌شمار می‌‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Western Political Thought on the Scales of Thought A Critical of the Book Modern Western Political Thought: The Dialectic of Ideas

نویسندگان [English]

  • Farhad Zivyar 1
  • Mostafa Rezaee Hosseinabadi 2
  • Amir Etemadi Bozorg 2

1 Assistant Professor, Research Institute of Political Thought, Revolution and Islamic Civilization

2 PhD Student in Political Science, Research Institute of Political Thought and Cultural Studies

چکیده [English]

In her Book, Modern Western Political Thought, Alireza Ismailzad has written a relatively comprehensive look at the developments in political thought in the West from the seventeenth century to the postmodern situation. The main premise in the critique of this book is based on the necessity of producing such works. Because of the existence of a large number of books in the field of Western Political Thought, including authorship and translation, the importance of innovation in the production of new works is doubled. Does this mean that there is basically a new need for rethinking in this area? And, does this book open a new window on Western Political Thought? Regardless of its strengths, the book has objections to chronological, thematic, thematic classification, how modern political thought was formed and evolved in the West, the choice of political thinkers, and the methodology of analyzing and interpreting the findings. For example, ignoring the theoretical foundations of the emergence of modern political thought such as the renaissance, not mentioning the theories of thinkers such as Luther, Machiavelli, and Hobbes, lack of sociological approach, and most importantly, the exclusion of the basic foundations of modern political thought, including politics, government, sovereignty, identity, nationality, etc. are the most prominent shortcomings of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western Political Thought
  • Modern Times
  • History of Political Thought
  • Enlightenment
  • 18th Century
اسمعیل‌‌زاد، علیرضا (1395)، اندیشه‌‌های سیاسی غرب در دوران مدرن، تهران: هرمس.
برهیه، امیل (1377)، تاریخ فلسفة قرون وسطی و دورة تجدد، تهران: خوارزمی.
بشیریه، حسین (1393)، تاریخ اندیشه‌‌های سیاسی در قرن بیستم؛ اندیشه‌‌های مارکسیستی، تهران: نشر نی.
بشیریه حسین (1396)، تاریخ اندیشه‌‌های سیاسی در قرن بیستم؛ لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نشر نی.
پولادی، کمال (1397)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب: از ماکیاولی تا مارکس، تهران: نشر مرکز.
پولادی، کمال (1398)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب: قرن بیستم، تهران: نشر مرکز.
عالم، عبدالرحمن (1393)، تاریخ فلسفة سیاسی غرب: عصر جدید و سدة نوزدهم، تهران: وزارت امور خارجه.
جهانبگلو، رامین (1384)، موج چهارم، ترجمة منصور گودرزی، تهران: نشر نی.
خدادادى، محمداسماعیل (1380)، مبانى علم سیاست، قم: یاقوت.
دکارت، رنه (1377)، گفتار در روش راه بردن عقل، ترجمة محمدعلی فروغی، تصحیح امیرجلال‌الدین اعلم، تهران: البرز.
سوگوون، کانگ (1383)، توماس هابز و جان لاک: شرح افکار و آثار برگزیده، ترجمة محمد بقائی، تهران: اقبال.
لاک، جان (1387)، رساله‌ای درباب حکومت، ترجمة حمید عضدانلو، تهران: نشر نی.
لیدمن، سون اریک (1387)، تاریخ اندیشة مدرن، ترجمة سعید مقدم، تهران: اختران.
ماکیاولی، نیکولو (1375)، شهریار، ترجمة داریوش آشوری، تهران: نشر مرکز.
هابز، توماس (1384)،  لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
 
Brittan, G. (1999), “Enlightenment”, in: R. Audi (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Combridge: Combridge University Press.
Corrick, James A. (1997), The Renaissance, San Diego, CA: Lucent Books.
Henderson, A. and N. McEwen (2005), “Do Shared Values Underpin National Identity? Examining the Role of Values in National Identity in Canada and the United Kingdom”, National Identities, vol. 7‚ no. 2.
Zaleski, Pawel (2008), “Tocqueville on Civilian Society; A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality”‚ Archiv für Begriffsgeschichte‚ Felix Meiner Verlag. 50.