نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات انقلاب اسلامی

چکیده

دغدغۀ اصلی این نوشتار مقابله با عقلانیت حاکم بر علوم انسانی است که تألیفات و کلاس‌های درس «فوکوی بی‌خطر و به‌هنگام» را ممکن می‌کند، عقلانیتی که فوکو را برای بازتولید روابط استاد ـ دانشجویی و نگارش رساله‌ها و کتب علمی از آنِ خود کرده است. طبق این عقلانیت، ابتدا فوکو دوره‌بندی می‌شود و سپس این دوره‌ها توسط استادی تدریس می‌شوند که به‌منزلۀ سوژه روبه‌روی ابژۀ فوکو قرار گرفته است و شیوۀ ارجاعات علمی را به‌طور دقیقی رعایت می‌کند؛ درحالی‌که فوکوی حقیقی (حقیت نه‌ به‌معنای ارجاعات دقیق سوژه به ابژۀ آثار فوکو) فوکوی نابه‌هنگامی است که در زمانِ حال زیستی درون‌ماندگار را توسعه می‌دهد. بنابراین، برای مقابله با فوکوی دانشگاهی‌شده باید خوانشی از فوکو ارائه داد که دارای هیچ دوره‌بندی‌ای نیست (حتی نباید دوره‌ها را مرتبط با یک‌دیگر فهم کرد)‌، زیرا این دوره‌بندی‌کردن‌ها فضا را برای به‌تسخیر درآورده‌شدنِ فوکو توسط نیروهای عقلانیت دانشگاهی فراهم می‌کند. درنتیجه، باید روش فوکو را سوژه‌شدن و تولید مدام امر نابه‌هنگام دانست که سوژه‌منقادسازی‌های دانش و روابط قدرت درون‌ماندگارِ سوژه به‌مثابۀ زیستی درون‌ماندگارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foucault’s Method as Subjectification and Developing of an Immanent Life Review of the book Genealogy is Gray: Reflections on Foucault’s Method

نویسنده [English]

  • Meysam Ghahreman

PhD in Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

The main concern of this paper is to counter the ruling rationality of the humanities, which makes writings and classrooms of “Riskless and timely Foucault”. The rationality that has appropriated Foucault to reproduce the student-teacher relationship and write treatises and scientific books. According to this rationality, first, Foucault is Periodize, and then these periods are taught by a professor who, as a subject, is confronted with Foucault’s object and strictly observes the method of scientific references while truth Foucault (Truth does not mean the exact references of the subject to the object of Foucault’s works) is an untimely Foucault that develops an immanent life in the present. Therefore, in order to counter the academic Foucault, it is necessary to provide a reading of the Foucault that has no Periodization (One should not even understand the periods in relation to each other) because these Periodizations make it possible that Foucault can be conquered by the forces of academic rationality. As a result, Foucault’s method should be considered as a subjectification and continuous production of the untimely, whereby the subjugation of knowledge and relations of power are immanent subjects as an immanent life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genealogy of the Present
  • Relation of Self to Itself
  • Immanent Life
  • Knowledge
  • Relations of Power
دلوز، ژیل (1388)، فرانسیس بیکن: منطق احساس، ترجمۀ بابک سلیمی‌زاده، تهران: روزبهان.
دلوز، ژیل (1392)، فوکو، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
دیو، ریدار (1396)، دلوز، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
رانسیر، ژاک (1395)، استاد نادان، ترجمۀ آرام قریب، تهران: شیرازه.
فوکو، میشل (1388)، اراده به دانستن، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1391)، مجموعهمقالات تئاتر فلسفه، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1392)، دیرینه‌‌شناسی دانش، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1393)، مجموعهمقالات ایران روح یک جهان بی‌‌روح، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1393)، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی
فوکو، میشل (1395)، مجموعهمقالات خاستگاه هرمنوتیک خود، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
مشایخی، عادل (1395)، تبارشناسی خاکستری است، تهران: ناهید.
مشایخی، عادل و محسن آزموده (1392)، دلوز، ایده، زمان، تهران: بیدگل.
نیچه، فریدریش (1352)، چنین گفت زرتشت، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: آگه.
 
Colebrook, Claire (2002), Gilles Deleuze, London and New York: Routledge.
Deleuze, Gilles (1994), Difference and repetition, New York: Columbia University Press.
Deleuze, Gilles and Guattari Felix (1994), What Is Philosophy?, New York: Columbia University Press.
Foucault, Michel (1986), The History of Sexuality, vol. 3: The Care of The Self  trans. Robert Hurley, New York: Pantheon Books.
Foucault, Michel (1990), The History of Sexuality, vol. 2: The Use of Pleasure, trans. Robert Hurley, New York: Pantheon Books.
Foucault, Michel (1997), “Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, in: Ethics: Subjectivity and Truth, Paul Rabinow (ed.), London: The Penguin Press.
O’Farrell, Clare (2005), Michel Foucault, London: SAGE Publications Ltd.
Roy, Kaustuv (2003), Teachers in Nomadic Spaces: Deleuze and Curriculum, New York: Peter Lang Inc.