نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات برنامۀ ‌درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشتۀ برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ نوشتۀ مایکل اپل در 2013 و ترجمۀ نازنین میرزابیگی در 1395 است. این کتاب ازجمله پژوهش‌هایی است که به بررسی سنت انتقادی در زمینۀ مطالعات برنامۀ ‌درسی و آموزشی می‌پردازد. روش پژوهش کتاب‌سنجی و نوع مطالعه کاربردی است. جامعۀ آماری چاپ اول و دوم کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ است. نمونۀ موردمطالعه یک جلد از چاپ دوم (1395) این کتاب است. نتایج یافته‌های این نقد نشان می‌دهد که یکی از نقاط قوت کتاب تلاش برای پیوند جنبش‌های سیاسی در سراسر جهان برای ایجاد تغییرات است. هم‌چنین گرچه نویسنده، مترجم، و ویراستار همگی از قلم شیوا و جذابی برخوردارند، برخی انتقادات محتوایی، ترجمه‌ای، و شکلی به رویکرد علمی نویسنده و مترجم وارد است. مهم‌ترین نقد به نویسنده استفاده‌نکردن از ابزارهای علمی مانند تمرین، نمودار، جدول، و تصاویر در ارائه و توضیح مطالب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review and Critique of Book Can Education Change Society?

نویسندگان [English]

  • Alireza Assareh 1
  • Ali Rahbar 2

1 Associate Professor of Curriculum Development, Department of Education of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 PhD Student of Curriculum, Department of Education of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to criticize the book  “Can Education Change Society?” written by Michael Apple in 2013. It was translated by Nazanin Mirzabaki (1395). This study reviews a critical tradition in the field of curriculum and educational studies. The research method and type of study are applied. In the first and second editions of the book,  one of the strengths of the book was the attempt to link political movements around the world to create changes, although the writer, translator,  and editor did a great job. Some of the textual and translation mistakes have led to criticism of the author and translator’s scientific approach. Perhaps the most important criticism of the author is the lack of use of scientific instruments, such as practice, charts, and pictures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • hegemony
  • social changes
  • critical thinking
  • Social justice
خرمشاهی، بهاءالدین (1390)، ترجمه‌کاوی، تهران: ناهید.
سلیمان‌زادۀ نجفی، نیره‌السادات و دیگران (1392)، بررسی نقد کتاب بر آگاهی، نگرش و نقد کتاب اساتید دانشگاه علوم پزشکی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
شارع‌پور، محمود (1396)، «آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟»، فصل‌نامۀ نقد کتاب علوم اجتماعی، ش 16.
فتحی واجارگاه، کورش (1395)، برنامۀ ‌درسی به‌سوی هویت‌های جدید، تهران: آییژ.
نجفی، ابوالحسن (1366)، غلط ننویسیم؛ فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 
Apple, M. W. (2012), Education and Power, New York: Routkedge.
Apple, M. W. (2013), Can Education Change Society?, New York: Routledge.
Apple, M. W. (2002), “Does Education have Independent Power?”, British Journal of Sociology, no. 23.
Appl, M. W. (1996), Cultural Politics and Education, New York: Thears College Press.