نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش نقدی بر ترجمۀ کتاب مبانی بازاریابی ورزشی، اثر برندا پیتز و دیوید استاتلر، است. سیدمرتضی عظیم‌زاده، فاطمه حیدری، و ابوالقاسم بزم‌آرا آن را ترجمه کردند و در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در 1396 چاپ شد. برای نقد از روش کاوش‌گری فلسفی انتقادی استفاده شد و رویکرد کتاب تحلیل ترجمۀ کتاب اصلی بود. ابزار نقد کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود. نتایج برآمده از تحلیل محتوای کیفی نشان داد که در نقد شکلی کتاب مزایایی شامل طرح جلد، حروف‌نگاری، کیفیت چاپ، و صحافی مناسب وجود دارد. مزایای محتوایی شامل برخورداری از «تناسب محتوا با اهداف درس موردنظر و پوشش بسیاری از سرفصل‌های مصوب»، «هم‌خوانی کتاب با سطح علمی دانشجویان»، «استفادۀ مناسب از ابزارهای علمی مختلف»، و «پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و کاربردی جامعه» است. از کاستی‌‌ها و معایب کتاب موردبررسی می‌‌توان به «یک‌دست‌‌نبودن نوشتار برخی کلمات»، «هم‌سان‌نبودن ترجمۀ برخی کلمات»، و «متناسب‌نبودن تصویر روی جلد با عنوان» اشاره کرد. هم‌چنین برخی از مفاهیم به‌خوبی تبیین نشده و مترجم توضیحات تفصیلی و تشریحی را ارائه نکرده است. درمجموع اثر موردبررسی یکی از بهترین کتاب‌های ترجمه‌شده در حوزۀ مبانی بازاریابی ورزشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique Review of the book Fundamentals of Sports Marketing

نویسنده [English]

  • Hamid Ghasemi

Associate Professor of Sport Management Department of Payame Noor University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to criticize the translation of book “Fundamentals of Sports Marketing” by Berenda G. Pitss and David Kent Stotler. This book was translated into Persian by Morteza Azimzadeh, Fateme Heidari and Abolghasem Bazmara and published by Ferdowsi University of Mashhad in 2017. A critical philosophical exploration was used to review this book. The criticism tool was a worksheet for reviewing textbooks in the Humanities Textbooks. Qualitative content analysis showed some findings. The book’s positive points included a form of cover design, typography, print quality, and proper bookbinding. These positive points of content dimension included the appropriateness of the content of the book with the objectives of the lesson in question and covering many of the chapters approved, matching the book with the scientific level of students, proper use of different scientific tools, and meeting the scientific and practical needs of the community.  The weak points included inconsistency in the text of some words, inconsistency in the translation, and inconsistency in the title with the cover image. Also, some concepts are not well explained, and detailed interpretations are not provided by the translator. Overall, the work under review is one of the best-translated books in the basics of sports marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • Book
  • Sports Marketing
  • Berenda G. Pitss
  • David Kent Stotler
  • Seyed Morteza Azimzadeh
آرمند، محمد و حسن ملکی (1391)، مقدمه‌‌ای بر شیوۀ طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی، تهران: سمت.
بارون، تی. ای. (1387)، «نقادی و خبرگی آموزشی»، ترجمۀ علیرضا کیامنش، در: برنامۀ درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌‌اندازها، به‌کوشش محمود مهرمحمدی. تهران: سمت.
پیتز، برندا جی. و دیوید استاتلر (1396)، مبانی بازاریابی ورزشی، ترجمۀ سیدمرتضی عظیم‌زاده، فاطمه حیدری، و ابوالقاسم بزم‌آرا، مشهد: دانشگاه فردوسی.
جمالی زواره، بتول (1387)، بررسی معیارهای تألیف و تدوین کتاب‌‌های درسی مطلوب رشته‌‌های دانشکده‌‌های علوم تربیتی و روان‌‌شناسی از نظر صاحب‌‌نظران برنامۀ درسی، مؤلفان برتر و دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
رحمانی، مریم (1392)، تحلیل وضعیت کتب مربوط به درس مدیریت سازمان‌های ورزشی در دانشگاه‌های ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، ری: دانشگاه پیام نور، مرکز ری.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌‌های ارزیابی و نقد کتاب‌‌های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، ش 21.
ساروخانی، ‌باقر (1372)، جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
قاسمی، حمید، سارا کشکر، و لیلا ایزدپرست (1393)، آئین نگارش زبان فارسی: با تأکید بر مهارت نوشتن، تهران: حتمی.
قاسمی، حمید، سارا کشکر، و لیلا ایزدپرست (1394)، روش‌‌شناسی نقد و بررسی کتاب، تهران: جامعه‌شناسان.
قاسمی، حمید، سارا کشکر، و نازنین راسخ (1397)، مبانی مدیریت ورزش، تهران: علم و حرکت.
قراگوزلو فرهاد، زهرا، ندا سلیمانی، و محمد آرمند (1396)، «نقد و ارزیابی کتاب‌‌های درسی پرکاربرد دانشگاهی رشتۀ علوم ارتباطات براساس استانداردهای کتاب درسی دانشگاهی»، در: مجموعه‌مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی سال 1396، دریافتی در تاریخ 3/6/ 98 از نشانی:
کشکر، سارا، حمید قاسمی، و رضا صادقی (1392)، «تناسب حوزۀ نشر کتاب‌‌های ورزشی با انتظارات مخاطبان با تأکید بر عناصر آمیختۀ بازاریابی ورزشی»، نشریۀ مدیریت ورزشی، ش 17.
متقی‌‌زاده، عیسی (1397)، «نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب‌‌های درسی دانشگاهی (مطالعۀ موردی: کتاب قواعد و متون عربی)»، پژوهش‌‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س 18، ش 4.
ویلیز، جی (1387)، «ارزش‌یابی کیفی»، ترجمۀ علیرضا کیامنش، در: برنامۀ درسی: نظرگاه‌‌ها، رویکردها و چشم‌‌اندازها، به‌کوشش محمود مهرمحمدی، مشهد: به‌‌نشر.
هاگرسون، نلسون ال. (1387)، «کاوش‌گری فلسفی: نقد توسعی»، ترجمۀ محمدجعفر پاک‌سرشت، در: روش‌‌شناسی مطالعات برنامۀ درسی، ترجمۀ محمود مهرمحمدی و دیگران، تهران: سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش.
 
Laketa, Snežana and Darko Drakulić (2015), “Quality of Lessons in Traditional and Electronic Textbooks”, Interdisciplinary Description of Complex Systems, vol.13, no. 1.
Mukundan, Jayakaran (2014), “Evaluation of Malaysian Primary English Language Textbooks”, Advances in Language and Literary Studies, vol. 5, no. 5.
Ratten, Vanessa and Hamish Ratten (2011), “International Sport Marketing: Practical and Future Research Implications”, Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 26, no. 8.
Sikorova, Zuzana (2011), “The Role of Textbooks in Lower Secondary Schools in the Czech Republic”, IARTEM e-Journal, vol. 4, no. 2.
UNESCO International Bureau of Education (IBE) (2013), Glossary of Curriculum Terminology, Geneva: Unesco IBE.