نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی، دانشگاه فزدوسی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی، مشهد.ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

10.30465/crtls.2021.32980.1980

چکیده

جامَد تلفیقی از دو واژۀ (هیجان و بسامد) است  که به  هیجانات متأثر از استفادۀ حواس مختلف در یادگیری توجه می‌کند  که با توجه به اهمیت هیجانات در تدوین کتاب‌های درسی می‌تواند مدنظر قرار بگیرد. در پژوهش حاضر به منظور کیفیت بخشی و بازنگری محتوای آموزشی کتاب‌های تاریخ زبان فارسی، به بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان در بهره‌گیری از سطوح مختلف الگوی هَیَجامَد در این کتاب‌ها پرداخته‌ شده است.. بدین‌منظور، از 150 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در 14 دانشگاه مختلف خواسته شد تا پرسشنامۀ محقق‌ساخته رضایت از محتوا که بر اساس سطوح الگوی هَیَجامَد طراحی شده است را پاسخ دهند. همچنین با 8 تن از مدرسان این کتاب‌ها با هدف بررسی میزان رضایت آن‌ها از این کتاب‌ها مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بیشترین میزان رضایت دانشجویان از سطح دیداری با میانگین(57/14) و کم‌ترین آن از سطح درونی با میانگین (00/8) است. مدرسان نیز معتقدند با وجود اهمیت هیجانات در یادگیری زیاد به این مؤلفه در این کتاب‌ها توجه نشده است. بنابراین، می‌توان با توجه به هیجانات و بازنگری کتاب‌های درسی تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامد و متغیرهای آن، رضایت دانشجویان و مدرسان را نسبت به محتوای این کتاب‌ها افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Emotioncy-based Investigation into Students and Teachers’ Satisfaction with Content of Books Featuring Persian Language History

نویسندگان [English]

  • Zahra Jahani 1
  • Shima Ebrahimi 2
  • samira Bamashki 3

1 MA Persian Language Teaching, Ferdowsi University, Mashhad, Hran.

2 Assistant professor of Persian Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Assistant professor of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Emotioncy, coined from the combination of emotion and frequency, focuses on emotions evoked by the senses from which we receive inputs, hence learning happens.The importance of emotioncy in designing coursebooks cannot be ignored. Drawing on the levels of emotioncy, the present study aims to assess the level of students and teachers’ satisfaction with the content of books featuring Persian language history. In doing so, 150 students majoring in Persian Language and Literature were invited from 14 universities to fill in an emotioncy questionnaire, developed by the authors.The attitudes of eight teachers with regard to their satisfaction with the book content were gathered by semi-structured interviews. The analysis of the questionnaire data indicates that the Visual factor and Inner factor received the highest and lowest levels of students’ satisfaction (i.e. 14.57 & 8.00), respectively. As a result, the students were not generally satisfied with the book content. The teachers mentioned that the books have failed to take into account emptions, despite their importance. It appears that the employment of emotioncy in drafting coursebooks on the history of Persian language could facilitate learning for students as they become emotionally engaged with the teaching content, hence the learnt materials are easily transferred to permanent memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • history of Persian language
  • emotioncy
  • emotions