نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء، تهران،

10.30465/crtls.2020.30502.1816

چکیده

کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری توسط علی سعیدی و سید محمدجواد فرهانیان در سال 1391 تألیف و در سال 1394 تجدید چاپ شده است. کتاب طیف وسیعی از موضوعات مطرح در اقتصاد و مالی رفتاری را پوشش می‌دهد،  اما میان مطالب ارائه‌شده اتصال منطقی وجود ندارد و ایده‌های خرد در یک بستر کلان قرار نگرفته‌اند. نویسندگان نه ابعاد نظری اقتصاد و مالی رفتاری را به‌صورت منسجم و نظام‌مند ارائه کرده‌اند و نه ابعاد کاربردی آن را. علاوه بر این، حجم مطالب ترجمه‌شده از انگلیسی بسیار زیاد است.  نویسندگان بدون اینکه ثابت کرده باشند که افزایش اطلاعات باعث تغییر رفتار می‌شود، پس از فراهم کردن فهرستی از انواع سوگیری‌ها، تجویزهایی برای مقابله با آن‌ها ارائه کرده‌اند که با ماهیت رویکرد شاهدمحور در اقتصاد و مالی رفتاری سازگار نیست. وجود برخی برداشت‌های شخصی و اثبات نشده در کتاب به‌سادگی غیرعلمی است و اعتبار اقتصاد و مالی رفتاری را خدشه‌دار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Fundamentals of Behavioral Economics and Finance”

نویسنده [English]

  • Narges Hajimoladarvish

Assistant professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Fundamentals of behavioral economics and finance by Ali Saidi and Seyed Mohamad Javad Farhanian was first published in 2012 and the second edition was out in 2015. While the book covers a wide variety of subjects in behavioral economics and finance, it fails to logically connect the materials together within a broader context. The authors neither provided theoretical foundations nor investigated applied aspects of behavioral economics and finance systematically. Furthermore, a good deal of materials is translated from English. The authors provide a list of behavioral biases followed by prescriptions to fight against them without proofing that increasing information cause behavior change. This is not consistent with an evidence-based approach to behavioral economics and finance. Moreover, the existence of personal and unproven prescriptions in the book is simply unscientific that undermines the credibility of behavioral economics and finance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral economics
  • Behavioral Finance
  • Behavioral Biases
  • Cognitive Biases
سعیدی، علی؛ فرهانیان، سید جواد (1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. چاپ دوم، تهران: انتشارات بورس.
 
Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). "A model of investor sentiment". Journal of financial economics, 49(3), 307-343.
Brooks, C. (2014). Introductory econometrics for finance, 3rd Edition. Cambridge university press.
De Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985). "Does the stock market overreact?" The Journal of finance, 40(3), 793-805.
Fama, E. F., & French, K. R. (2015). "A five-factor asset pricing model". Journal of financial economics, 116(1), 1-22.
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). "Prospect theory: An analysis of decision under risk". Econometrica, 47(2), 363-391.
Kelly, M. P., & Barker, M. (2016). "Why is changing health-related behaviour so difficult"? Public health, 136, 109-116.
Kirman, A. (2010). "The economic crisis is a crisis for economic theory". CESifo Economic Studies, 56(4), 498.
Kirman, A. P. (1992). "Whom or what does the representative individual represent"? Journal of economic perspectives, 6(2), 117-136.
Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2008). Fundamentals of corporate finance. Tata McGraw-Hill Education.
Rodrik, D. (2015). Economics rules: Why economics works, when it fails, and how to tell the difference. OUP Oxford.
Statman, M. (2014). "Behavioral finance: Finance with normal people". Borsa Istanbul Review, 14(2), 65-73.
Thaler, R. H. (2015). Misbehaving: The making of behavioral economics. New York: WW Norton.