نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اندیشۀ سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/crtls.2021.33642.2042

چکیده

 
کتاب فهم فلسفه‌سیاسی در بستر زندگی اجتماعی نوشته مل تامپسون و ترجمه نرگس تاجیک نشاطیه را انتشارات پگاه روزگارنو در سال 1397ش منتشر کرد. در این کتاب، مولف با اتخاذ یک راهبرد مخاطب‌محور و در پرتو توجه‌به مسائل و پدیده‌های روز سیاسی، بر تحلیل و تجزیه آنها در چارچوب فلسفه‌سیاسی تاکید داشته‌است. از ویژگی‌های قابل تاملِ کتاب، بهره‌مندی از روال و روند تاریخی در توجه‌به مفاهیم بنیادین و نوین فلسفه‌سیاسی در برابر علم سیاست و احیای نگرش هنجاری به امور سیاسی است. در این مقاله، کتاب از منظر روش و مبنای نظری و تجزیه‌وتحلیل‌ها و داده‌ها، نقد و بررسی شده‌است و در مجموع به این نتیجه می‌رسد که به‌رغم بهره‌مندی از شیوه‌های نوین تالیف، نگارش و ساختاربندی متن و ایجاد جذابیت محتوایی و شکلی برای مخاطب، این کتاب نتوانسته‌است، تحلیل و تبیین مناسبی از کاربست فلسفه‌سیاسی در مسائل روزِ اجتماعی را به‌خوبی نشان دهد. دراین مقاله، علت چنین وضعیتی در خروج از ریل راهبردی نویسنده مبنی بر التفات و تمرکز بر فلسفه‌سیاسی، از فصل چهارم به بعد، پراکندگی و آشفتگی در طرح موضوعات و پدیده‌های بسیار متنوع و عدم تناسب و توازن معنایی و مفهومی در بیان آراء و نظرات فیلسوفان و متفکران سیاسی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Politics in the Context of Life; A Critique on the Book “Understanding Political Philosophy in the Context of Social Life”

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza Hoseini 1
  • Ali Bahrami 2

1 Assistant Professor, Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

2 PhD Candidate in Political Thought, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book, “Understanding Political Philosophy in the Context of Social Life” written by Mel Thompson and translated by Narges Tajik Neshatia, was published by Pegah Rosgarno Publications in 1397. In this book, the author, adopting an audience-oriented strategy and paying attention to the issues and phenomena of the political day, has emphasized their analysis in the framework of political philosophy. One of the remarkable features of the book is the use of historical routines and trends in paying attention to the fundamental and modern concepts of political philosophy versus political science and reviving the normative attitude towards political affairs. In this article, the book is reviewed from the perspective of method and theoretical basis and analysis of data, and in general concludes that despite the use of new methods of writing, and structuring the text, and creating a content and form appeal to the audience, this book has not been able to show a proper analysis and explanation of the application of political philosophy in the problems of the social day. In this article, the reason for such a situation in the author’s strategic departure from attention and focus on political philosophy, from the fourth chapter onwards, scattering and confusion in the design of very diverse topics and phenomena and semantic and conceptual imbalance in expressing the views of philosophers and political thinkers are observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Philosophy
  • Social life
  • Political Culture
  • Political Life
  • Global Developments
آشوری، داریوش. (1366)، دانش‌نامه سیاسی، تهران: نشر سهروردی.
استونز، راب. (1390)، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، چاپ هفتم، تهران: مرکز.
اشتراوس، لئو. (1371)، «فلسفه‌سیاسی چیست؟»، ترجمه: فرهنگ رجایی، نشریه فرهنگ، شماره 12.
ایگلتون، تری و دیگران. (1395)، ترور و تفکر، ترجمه و گردآوری: امیرهوشنگ افتخاری‌راد و نادر فتوره‌چی، چاپ چهارم، تهران: چشمه.
بشیریه، حسین. (1392)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلددوم، چاپ دوازدهم، تهران: نشرنی.
تامپسون، مل. (1397)، فهم فلسفه‌سیاسی در بستر زندگی اجتماعی، ترجمه: نرگس تاجیک نشاطیه، تهران: روزگارنو.
تیلر، ا.ای. (1391)، سقرط، ترجمه: مهدی کهندانی، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی.
جیکوبز، لزلی. (1386)، درآمدیبر فلسفه‌سیاسی نوین، ترجمه: مرتضی جیریایی، تهران: نی.
سندل، مایکل. (1397)، عدالت، چه بایدکرد؟، ترجمه: افشین خاکباز، چاپ سوم، تهران نشرنو.
طاهری، ابوالقاسم. (1386)، اصول علم سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
عالم، عبدالرحمن. (1394)، تاریخ فلسفه‌سیاسی غرب، چاپ هجدهم، تهران: وزارت امورخارجه.
علیزاده، حسن. (1377)، فرهنگ خاص علوم‌سیاسی، تهران: انتشارات روزنه.
عنایت، حمید. (1390)، بنیاد فلسفه‌سیاسی در غرب، چاپ ششم، تهران: نشر زمستان.
کولسکو، جورج. (1395)، تاریخ فلسفه‌سیاسی، ترجمه: خشایار دیهیمی، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: نی.
منسفیلد، هاروی. (1395)، راهنمای فلسفه‌سیاسی، ترجمه: زانیار ابراهیمی، تهران: فلات.
هیوود، اندرو. (1393)، مقدمه نظریه‌سیاسی، ترجمه: عبدالرحمن عالم، چاپ سوم، تهران: قومس.
وینسنت، اندرو. (1392)، ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی، ترجمه: مرتضی ثاقب‌فر، چاپ سوم، تهران: ققنوس.