نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استاد مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران،ایران

چکیده

اعتماد عاملی حیاتی و ضروری برای موفقیت‌های فردی و سازمانی است که باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش‌بینی آینده می‎شود. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اعتماد درون‌سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش‌وپرورش شهر تهران انجام‌شده است.این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر رویکرد، اکتشافی، و ازلحاظ نحوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می‌باشد.در فاز کیفی، گروهی از خبرگان شامل مدیران ارشد ، اساتید و مشاورین برجسته حوزه مدیریت سازمان به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 9 نفر از خبرگان مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در فاز کمّی نیز، کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش شهر تهران به‌عنوان جامعه در نظر گرفته شدند .377 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در فاز کیفی تحقیق، مصاحبه‌های عمیق و غیر ساختاریافته با خبرگان بود. داده‌ها بر اساس روش تئوری داده بنیاد (کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در فاز کمّی تحقیق نیز، از پرسشنامه‌ای بسته و محقق ساز استفاده شد. و جهت انجام تجزیه‌وتحلیل‌های توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای SPSS، LISREL و smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که کنش جمعی درون و میان لایه‌های ساختاری سازمان از طریق بازطراحی فرایندهای سازمانی می‌تواند موجبات اعتماد درون‌سازمانی در آموزش‌وپرورش تهران را رقم زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mixed research of intra-organizational trust model based on collective reaction (Case study: Tehran education)

نویسندگان [English]

  • Saeed Azadeh 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Seyed Mohammad Zahedi 3

1 Ph.D. Student, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Governmental Management Training Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

Trust is a vital and essential factor for individual and organizational success that increases order, stability and predictability of the future. The aim of this study is to design a model of intra-organizational trust through collective action in education in Tehran. Experts including senior managers, professors and leading consultants in the field of management of the organization were considered as the statistical community. Nine experts were interviewed in depth using snowball sampling method. In the quantitative phase, all education staff in Tehran were considered as a community.377 were selected as a statistical sample. Data collection tools in the qualitative phase of the research were in-depth and unstructured interviews with experts. The data were analyzed based on the data theory method (open, axial and selective coding). In the quantitative phase of the research, a closed and researcher-made questionnaire was used. SPSS, LISREL and smart-PLS software were used for descriptive and inferential analysis. The results showed that collective action within and between the structural layers of the organization through the redesign of organizational processes can increase intra-organizational trust in education in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intra-organizational trust
  • Collective action
  • mixed method
  • Tehran education