نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، برنامه‌ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.30465/crtls.2022.38303.2362

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه الگوی توسعه توانمندی کارآفرینی نسل جوان کشور در بستر برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف، توسعه­ای و به‌صورت کیفی به روش داده بنیاد گلیزری بود. جامعه آماری در پیشینه مطالعاتی را کلیه متون نظری و پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس، مراجع مرتبط و اسناد بالادستی نظام آموزش‌وپرورش کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد روش نمونه‌گیری از این جامعه هدف‌مند بود و در بخش مصاحبه با خبرگان جامعه تحقیق شامل 15 نفر متخصص حوزه برنامه درسی و کارآفرینی بود که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که در بخش پیشینه تحقیق در قالب 8 عامل تعداد 46 مؤلفه استخراج و در بخش مصاحبه با خبرگان 71 مؤلفه و در قالب 12 عامل استخراج شد که نهایتاً موارد تکراری و مشابه حذف و موارد نهایی که شامل 100 مؤلفه در قالب 12 عامل بود استخراج شد که در شرایط علّی عواملی چون خلاقیت و نوآوری، رهبری، تجربه کارآفرینانه و آموزش، همچنین در شرایط مداخله‌گر پنج عامل کارگروهی، پشتکار، ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی و مثبت اندیشی و در شرایط زمینه‌ای سه عامل اصلی آشناسازی با صنعت، ویژگی‌های دانشگاه و پشتیبانی و زیرساخت مؤثر بر الگوی برنامه‌های درسی بر اساس شاخص‌های کارآفرینی شناسایی و تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Developing the Entrepreneurial Capacity of the Young Generation of the Country in the Context of Curriculum Planning of the University

نویسندگان [English]

  • Somayeh Gharagozloo 1
  • Faezeh Nateghi 2
  • Mahnaz Jalalvandi 3

1 PhD Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for developing the entrepreneurial ability of the young generation in the context of higher education curriculum planning. The present study was developmental and qualitatively based on the data method of the Glaser Foundation. The statistical population in the study background consisted of all available domestic and foreign theoretical and research texts, related references and upstream documents of the education system of the Islamic Republic of Iran. The sampling method of this population was purposeful. There were curriculum and entrepreneurship which were selected by the method of snowball and theoretically saturated. The results showed that in the research background section, 46 components were extracted in the form of 8 factors and in the interview with experts’ section, and 71 components were extracted in the form of 12 factors. Similar to the elimination and final cases, which included 100 components in the form of 12 factors were extracted in the causal conditions of factors such as creativity and innovation, leadership, entrepreneurial experience and training, as well as in the intervention of five factors of teamwork, perseverance, risk-taking, independence and positive thinking. In the context of the three main factors of familiarity with the industry, the characteristics of the university and the support and infrastructure affecting the curriculum model were identified and determined based on entrepreneurial indicators.
Keywords: Entrepreneurship, Curriculum, Entrepreneurial University, Scientific and Applied, Foundation Data Method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • curriculum
  • Entrepreneurial University
  • Scientific and Applied
  • Foundation Data Method
ایزدی، صمد، صالحی عمران، ابراهیم. قربانی، عادل. (1390). ارزیابی وضعیت اشتغال دانش‎آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 2، صص: 1-23.
بازرگان هرندی، عباس. (1397). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. نشر دیدار. 27.
باقرصاد، وجیه، زالی، محمدرضا، رضوی، سید مصطفی، سعید بنادکی، سعیده. (1392). تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 6(4)، 21-36.
حاجی تبار، محسن، ملکی، حسن، احمدی، غالمعلی. (1396). طراحی و اعتبارسنجی الگوی مفهومی کاهش فاصله برنامه درسی قصدشده، اجراشده و کسب شده در نظام آموزش عمومی ایران، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 4(7):30-5.
دانایی‌فرد، حسن، امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، 1(2): 76-69.
رضایی، مصطفی، مرزوقی، رحمت اله. (1397). ارزیابی مؤلفه‌های کارآفرینی در برنامه درسی تجربه‌شده دانشجویان دانشگاه کابل. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 15(58)، 50-61.
زالی، محمدرضا رضوی، سیدمصطفی، یداللهی فارسی، جهانگیر و کردنائیج، اسدالله (1389). ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی.
سبحانی نژاد، مهدی؛ مقدم، مینا (1392)، تبیین ابعاد و مؤلفه‌های نگرش جامع کارآفرینی و تحلیل آن در محتوای کتب درسی عمومی و تکمیل مهارت متوسطه کاردانش، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 23.
سبزه، بتول. (1394). طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و مربیان. مطالعات پیش دبستان و دبستان، 1(1)، 140-160.
سلمانی دنگلانی، سمیه، صفرزاد، حسین، آزما، دکتر فریدون. (1394). بررسی و نقش آموزش‎های مهارتی در کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی (مطالعه موردی؛ مرکز علمی و کاربردی شرکت پست). فصلنامه علمی– پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، 10(43)، 73-86.
شجاعی، عبدالعارف، عارفی، محبوبه، فتحی واجارگاه، کورش، شمس مورکانی، غلامرضا. (1398). طراحی الگوی شایستگی‌های برنامه درسی کارآفرین در رشته علوم تربیتی. سیاست علم و فناوری، 11(1)، 77-88.
شریف، سیدمصطفی، عبدالرسول جمشیدیان، حمید رحیمی و ناهید نادری (1390). «تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی»، فصلنامة توسعة کارآفرینی، سال 3، شمارة 11، ص 87-106.
کیاکجوری، کریم، رودگر نژاد، فروغ، حسینی، سیده مریم. (1387). موانع و چالش‌های شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران. نامه آموزش عالی، 1(3)، 89-103.
گودرزی، مهدی؛ جلالی فراهانی، مجید؛ رجبی، حسین؛ حمیدی، مهرزاد. (1395). تحلیل عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. دوره 3، شماره 3 - پیاپی 11، 45-53.
مجلل، محمدعلی و همکاران (1390). آسیب­شناسی فرایند کارآفرینی در برنامه درسی رشته­های تحصیلی دانشگاهی. فصلنامه فراسوی مدیریت. سال پنجم، شماره 18:187-167.
محمدی، شراره، پروین، احسان، غیاثی ندوشن، سعید، خراسانی، ام البنین. (1395). آسیب‌شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل ANP و SWOT و ارائه راهبردهای مناسب (موردمطالعه: مراکز علمی کاربردی شهرستان زاهدان). علوم تربیتی، 23(2)، 177-198.
مدرسی سریزدی، آسیه السادات، نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم، احقر، قدسی. (1397). طراحی انگاره‌ی نظری برنامه‌ی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دوره‌ی ابتدایی. پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 7(شماره یک- پیاپی 15)، 53-76.
مقام دوست، ابوبکر، حاتمی، جواد، طلایی، ابراهیم، شمس، غلامرضا. (1398). طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته‌های کاردانش با رویکرد کارآفرینی. مطالعات برنامه درسی، 14(54)، 117-152.
ملکی پور، احمد، حکیم زاده، رضوانه، دهقانی، مرضیه، زالی، محمدرضا. (1395). مطالعة تطبیقی برنامة درسی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته‌های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه تهران با دانشگاه‌های پیشرو جهان. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 20(38)، 89-113.
یداللهی فارسی، جهانگیر، زالی، محمدرضا، باقری فرد، سید مرتضی. (1390). شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی. سیاست علم و فناوری، 4(1)، 17-33.
شریفی اسدی ملفه فاطمه، خراسانی اباصلت، فتحی واجارگاه کوروش، صالحی عمران ابراهیم.(1398). تعیین مولفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. 7(13): 29-54 7
 
Albarraq, A. A., Makeen, H. A., & Banji, D. (2020). Preconception of Pharmacy Students for the Inclusion of Entrepreneurship Curriculum in the PharmD Program.
Aranha, E. A. and Garcia, N. P. (2018). Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university. African Journal of Business Management, 8(10), 336-349.
Arend, Richard J. (2007); Abandoning Entrepreneurship: Children and Victims First; DOI: 10.1177/1476127007083349.
Ariffin, H. F., Raja-Abdullah, R. P. S., & Baba, N. (2015). Structural relationships between career developments learning, work integrated learning and employability: A structural equation modeling approach.2nd International Hospitality & Tourism Conference Location: Penang, Malayaia Date: SEP 02-04, 89-93
Badawi, A.A (2013). "TVET and entrepreneurship skills", Unesco-unevoc revisiting global trends in TVET
Burdus, E (2010). "Fundamentals of Entrepreneurship", Review of International Comparative Management Volume 11, Issue
Burke, J.C. (2010). Achieving accountability in higher education: balancing public, academic, and market demands. San Francisco: Jossey-Bass.
Cincera, J., Biberhofer, P., Binka, B., Boman, J., Mindt, L., & Rieckmann, M. (2018). Designing a sustainability-driven entrepreneurship curriculum as a social learning process: A case study from an international knowledge alliance project. Journal of Cleaner Production, 172, 4357-4366.‏
Damuri, D. NejatiAjibshe, M. Monfared, sh. (2010). “Identifying and ranking motivations for entrepreneurship among female university students using a fuzzy topsis approach: case of female students of university of Yazd”.
Driessen, M.P., Zwart, P.S (2010). "The role of the entrepreneur in small business success: the Entrepreneurship Scan": working paper, Groningen: university of Groningen
Dube، N.، & Xie، S. (2018). The Development of Technical and Vocational Education in Zimbabwe. Journal of Progressive Research in Social Sciences، 8(1)، 614-623. Retrieved from http://scitecresearch.com/journals/index.php/jprss/article/view/1565
Fairlie, R. W. & Holleran, W. (2011). “Entrepreneurship training, risk aversion and other personality traits: Evidence from a random experiment”. Journal of Economic Psychology, 33, 366-378.
Faoite. D, et al. (2003), Education and training for entrepreneurs, Education+Training. Vol 45No.8/9.pp.430-438
Fejes, A., Nylund, M., & Wallin, J. (2019). How do teachers interpret and transform entrepreneurship education? Journal of Curriculum Studies, 51(4), 554-566.‏
Fischer، B. B.، Schaeffer، P. R.، Vonortas، N. S.، & Queiroz، S. (2018). Quality comes first: university-industry collaboration as a source of academic entrepreneurship in a developing country. The Journal of Technology Transfer، 43(2)، 263-284.
Fleck, E., & Teckchandani, A. (2020). Adopting an Immersive Experiential Approach to Entrepreneurship Education: A Review of the Experiential Entrepreneurship Curriculum (available at http: //www. teachingentrepreneurship. org/exec/). Academy of Management Learning & Education, 19(1), 120-122.‏
Goldstein, B.L (2016)." Using the action research process to design entrepreneurship education at Cenderawasih University", Procedia Social and Behavioral Sciences 228
Hannu Räty, Katri Komulainen, Carita Harvorsén, Anna Nieminen & Maija Korhonen (2018) University students’ perceptions of their ‘ability selves’ and employability: a pilot study, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4:2, 107-115, DOI: 10.1080/20020317.2018.1453221
Iwu, C. G., Opute, P. A., Nchu, R., Eresia-Eke, C., Tengeh, R. K., Jaiyeoba, O., & Aliyu, O. A. (2019). Entrepreneurship education, curriculum and lecturer-competency as antecedents of student entrepreneurial intention. The International Journal of Management Education, 100295.‏
Kim, H. Y. (2019). Analysis of the Performance of the Employment Support Field by the Government Specialization Project. Journal of Industrial Convergence, 17(2), 29-34.
Kintu، Denis. Kitainge، K.، & Ferej، A. (2019). Employers’ Perceptions about the Employability of Technical، Vocational Education and Training Graduates in Uganda. Advances in Research، 18(2)، 1-17. https://doi.org/10.9734/air/2019/v18i230087
Ko, C. R., & An, J. I. (2019). Success Factors of Student Startups in Korea: From Employment Measures to Market Success. Asian Journal of Innovation & Policy, 8(1).
Lau, H.H., Hsu, H.Y., Acosta, S., & Hsu, T.L. (2014). Impact of participation in extra-curricular activities during college on graduate employability: An empirical study of graduates of Taiwanese business schools. Educational Studies, 26-47, (1)40.
Liu, C.R., Wu, T.C., Yeh, P.H. & Chen, S.P. (2015).Equity-based customer loyalty mode for the upscale hotels—Alternative models for leisure and business travels. Tourism Management Perspectives, 16(1), 139-147.
Martinez, A. Corduras; Jonathan Leveie; Donna J. Kelly; Rognvaldur J. Saemundsson; Thomas Schøtt (2014). GERA-Global Entrepreneurship Research Association, Global Entrepreneurship Monitor Special Report (GEM): A Global Perspective on Entrepreneurship Education and Training, GERA; Babson College; Universidad del Desarrollo; Reykjavik University.
Matviuk, S.G. (2010), «A Study of Peruvian Entrepreneurs Leadership», Journal of American Academy of Business Vol.16, No.1, pp.65-70.
Mehralizadeh, Y., & Arman, S. A. (2007). A follow up study of employabiltiy of public university graduates. Daneshvar Raftar, 14 7-86 , (26)(in Persian).
Mgabhi، G Mohammed، M.(2018). African Review of Economics and Finance - Economic benefits of technical vocational education and training in the Kingdom of Eswatini : a case of the national handicraft training centre – research. African Review of Economics and Finance، Volume 10 Number 2، Dec 2018، p. 169 - 192
Momeni Mahmoei, H, Karami, M. and Timurid, S. (2011). "The students experienced curriculum BS degree in primary education", Journal of Educational Psychology, 2(1), pp. 80-65. [Persian].
Mongia, A.K. (2013). "Characteristics and attitudes of successful entrepreneurs". Norwegian University of Science and Technology, Department of Industrial Economics and Technology Management
Mosey، S.، & Kirkham، P. (2019). Research opportunities considering student entrepreneurship in university ecosystems. A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation، 155.
Nowiński، W.، Haddoud، M. Y.، Lančarič، D.، Egerová، D.، & Czeglédi، C. (2019). The impact of entrepreneurship education، entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. Studies in Higher Education، 44(2)، 361-379.
Olokundun, M., Iyiola, O., Ibidunni, S., Ogbari, M., Falola, H., Salau, O. & Borishade, T. (2018). Data article on the effectiveness of entrepreneurship curriculum contents on entrepreneurial interest and knowledge of Nigerian university students. Data in brief, 18, 60-65.‏
Peykarifard, F, Mahnegar, F. (2012). The Role of Universities in the development of entrepreneurship. National Conference on entrepreneurship, business management knowledge base.
Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C. and Lupton, G. (2016).  The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Journal of Technovation, 31, 161–170.
Pillai, S., Khan, M. H., Ibrahim, I. S., & Raphael, S. (2012). Enhancing employability through industrial training in the Malaysian context. High Educ, 63،187-204
Pool L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. Education and Training, 277-289, (4)49.
Räty, H., Kozlinska, I., Kasanen, K. et al. (2019). Being stable and getting along with others: perceived ability expectations and employability among Finnish university students. Soc Psychol Educ 22: 757. https://doi.org/10.1007/s11218-019-09510-9
Sanchez, J. C. (2011). “University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation”, InternationalEntrepreneurship and Management Journal, (7)3, 239-254.
Seabela, M. & O. Fatoki (2014). “The entrepreneurial competencies of non-business university students”, in South Africa International Journal of Science Education, 6(3), 375-381.
Sharifzadeh, A. (2013). Diagnosing Agricultural Research and TechnologyDevelopment: Perspective of Agricultural Innovation System. Research Report, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (in Persian)
Singhn, P., Thambusamy, R., Ramly, A., Abdullah, I. H., & Mahmud, Z. (2013). Perception differential between employers and instructors on the importance of employability skills. 6th International Conference on University Learning and Teaching, Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences, 90, 616-625.
Ting Hung, Wei, (2010), Pricing Determinants in the Hotel Industry: QuantileRegression Analysis, International Journal of Hospitality Management 29, PP. 378–384.
Tymon, A. (2011). The student perspective on employability. Studies in Higher Education, 1–16.
Wahidmurni, W., Nur, M. A., Abdussakir, A., Mulyadi, M., & Baharuddin, B. (2019). Curriculum development design of entrepreneurship education: a case study on Indonesian higher education producing most startup funder. Journal of Entrepreneurship Education, 22(3), 1528-2651.‏
Wasimudin, S. (2015). Employers' needs for employability skills of engineering graduates in Indonesia. 3rd UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training (TVET) Location: Bandung, INDONESIA Date: NOV 13-14, Advances in Social Science Education and Humanities Research, 14, 223-227.
Wu, Jui et al. (2009), Effect of Experiential Value on Customer Satisfaction withService Encounters in Luxury-Hotel Restaurants, International Journal ofHospitality Management 28, PP. 586–593.
 Zhang, J., 2007, “A Study of Academic Entrepreneurs Using Venture Capital Data Discussion Paper, Germany, and Bonn: Forschungsinstitut, zur Zukunft der Arbeit, Institute for the Study of Labor.
Zoltán, J. Á., László, S., Lloyd, A (2018). The Global Entrepreneurship Index. The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, D.C., USA.