نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة آموزش زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

 از آنجایی که کتاب­های درسی به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع یادگیری در هر برنامه آموزشی محسوب می­شوند، نقد و ارزیابی آنها به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر نویسنده و مخاطبان و همچنین تاثیرگذاری آن بر عملکرد دانش­آموزان، کاری بسیار حیاتی و ارزشمند است. مقاله حاضر به ارزیابی کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس و تکنولوژی دوخت تألیف اکرم ناشر(۱۳۹۵)، از مجموعه  کتاب های زبان انگلیسی تخصصی (ESP) می‌پردازد. به همین منظور کتاب بر اساس مدل محمودی و احمدی صفا (۱۳۹۳) ارزیابی شد، همچنین بر اساس مدل مذکور محققان برای آگاهی از دیدگاه متخصصان رشته طراحی پارچه و لباس درباره محتوای کتاب، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با سه تن از متخصصان رشته طراحی پارچه و لباس از دانشگاه­های هنر، الزهرا و علم و فرهنگ شهر تهران انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که با وجود مشکلات و کاستی‌ها در متون، تمرین­ها و فعالیت­ها، کتاب کفایت آموزشی لازم را دارد و می­تواند به عنوان یک منبع زبان تخصصی استفاده شود، ولی در عین حال نیازمند بازبینی و اصلاح جدی به منظور رفع نواقص موجود است که در همین راستا محققان و متخصصان پیشنهادهای مفیدی را برای رفع نواقص آن ارائه می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “English for the Students of Fabric and Garment Design and Sewing Technology”

نویسندگان [English]

  • Reza Taherkhani 1
  • Hashem Sharafi 2

1 Assistant Professor of TEFL, Department of English, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 MA Student of TEFL, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Since textbooks are one of the main learning resources in any curriculum, evaluating them for the benefit of the author and the audience, as well as their effect on students’ performance is an essential and valuable undertaking. This article evaluates “English for the Students of Fabric and Garment Design and Sewing Technology” book authored by Akram Nasher (2017), from English for Specific Purposes (ESP) books series. To this end, the book was evaluated based on Mahmoodi and Ahmadisafa’s model (1393). Also, according to the model and for the purpose of gaining experts’ views in the field, the researchers conducted semi-structured interviews with three Fabric and Garment Design experts from Art, Al-Zahra and Science and Culture Universities of Tehran. The results indicated that despite problems and shortcomings in the texts, exercises and activities, the book has enough educational adequacy and can be used as a source of Specific English. At the same time; however, it requires serious revision in order to eliminate the existing deficiencies. To fulfill this need, the researchers and experts have made useful suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Textbook
  • Garment Design
  • Fabric
  • Sewing Technology
احمدی صفا، محمد؛ دنیایی، شادی؛ سهرابی، شیلان؛ فراهانی، مجتبی؛ خاسمی، دایان؛ ساعدپناه،الهه (1397). «ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایهؙ اول دورهؙ متوسطهؙ اول (پراسپکت یک)»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ماهنامهؙ علمی- پژوهشی، سال هجدهم، ش8، ص 26-1.
حاجی رستملو، قدرت (1384). «سیری در تحولات آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه(ESP)» ، مجله دانشکده علوم انسانی، سال چهاردهم، ش58 ، ص 74-63. 
حسینی، آرش؛ پیشقدم، رضا (1384). «سبک های غالب یادگیری در زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی»، پژوهش چاپ شده دانشگاه مشهد.
خیرآبادی، رضا؛ علوی مقدم، سیدبهنام (1398). «فرصت­ها و چالش­های فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی ایران»، پژوهش­های زبانشناختی در زبانهای خارجی،  دوره9، ش1، ص 53-70.
رحیمی نژاد، ویدا (1396). «نقدی بر کتاب انگلیسی برای رشته آموزش و پرورش تطبیقی: آموزش و پروش ابتدایی و آموزش و پرورش پیش دبستانی»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفدهم، ش6، ص 89-69.
رمضانی، احمد؛ میهن دوست، پیوند (1397). «نقدی بر کتاب زبان انگلیسی پایهؙ نهم ویژهؙ دانش آموزان کم توان ذهنی»، نقدنامه زبان های خارجی، دوره 1، ش2، ص 78-71.
روحانی، علی؛ فرهنگ جو، مریم (1395). «نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش38، ص 131-114.
زندمقدم، امیر؛ رحیمی گل خندان، آریا (1394). «بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی  پایهؙ هفتم از دیدگاه طرح درس فعالیت محور»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پانزدهم، ش3، ص 93-69.
سودمندافشار، حسن (1394). «بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایهؙ اول دورهؙ اول متوسطه با تکیه بر جنبه های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پانزدهم، ش3، ص 131-109.
طاهرخانی، رضا؛ افضلی میر، سیدامیر؛ مالمیر، افشین؛ مسلسل، آرش؛ منتظری، زهرا (1396). «نقد وبررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایهؙ دهم در سطح ملی»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفدهم، ش7، ص 91-77.
طاهرخانی، رضا؛ کاربخش راوری، رحیمه؛ زمانی جمشیدی، رباب (1397). «نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ماهنامهؙ علمی- پژوهشی، سال هجدهم، ش8، ص 254-231.
قنسولی، بهزاد؛ پیشقدم، رضا (1389). «نقدی برکتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه فردوسی مشهد) »، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، علمی- پژوهشی،  سال اول، ش3، ص 36-21.
محمودی، محمدهادی؛ احمدی صفا، محمد (1393). «ارزش یابی الگو-محور کتاب­های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP) »، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، ش3 ،ص 133-113.
محمودی، محمدهادی؛ مرادی، محمد (1394). «بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایهؙ اول دورهؙ اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش­شناسی آموزش زبان خارجی»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پانزدهم، ش3، ص 189-173.
محمودی، محمدهادی (1397). «نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی»، پژوهش­نامهؙ انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هجدهم، ش8، ص 326-309.
ناشر، اکرم (1398). انگلیسی برای دانشجویان رشته طراحی پارجه و لباس و تکنولوژی دوخت، تهران: سمت.
 
References
Brown, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum. New York: Heinle & Heinle Publishers.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook. oxford: Macmillan Publishers Limited.
Dudley-Evans, T., & St John, M. J. (1998). Developments in English for specific purposes: A multidisciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchinson, T. (1987). What's underneath?: an interactive view of materials evaluation. In L. E. Sheldon, ELT Textbooks and Materials: Problems in Evaluation and Development (pp. 37-44). London: Modern English Publications / The British Council.
Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). The textbook as agent of change. ELT Journal, 48(4), 315-328.
Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A learning-centered approach. Cambridge: Cambridge Univercity Press.
Karimi, A. (2004). An Evaluation of a Preparatory English Courses, Books 1&2: An EAP Coursebook Evaluation. FLT Journal, 24-28.
Littlejohn, A. (2011). The analysis of language teaching materials: Inside the Trojan horse. In B. Tomlinson, Material Development in Language Teaching (pp. 179-211). Cambridge: Cambridge University Press.
Rezaee, P., & Hashemi, A. (2017). English Textbook Evaluation in EFL Classroom: A Critical Approach. International TELLSI Conference (pp. 1-7). Tehran, Iran: Islamic Azad University, Roudehen Branch.
Richard, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Sadiku, L. M. (2015). The importance of four skills reading, speaking, writing, listening in a lesson hour. European Journal of Language and Literature Studies, 1(1), 29-31.
Sangwine, S. J., & Horne, R. E. (1998). The color image processing handbook. UK: University of Reading.
Sheldon, L. E. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 42(4), 237-246.
Tomlinson, B. (1996). Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Tomlinson, B. (2003). Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum Press.