نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة آموزش زبان انگلیسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

باتوجه‌به این‌که کتاب‌‌های درسی از اصلی‌‌ترین منابع یادگیری در هر برنامة آموزشی به‌شمار می‌روند، نقد و ارزیابی آن‌ها به‌منظور بهره‌مندی هرچه بیش‌تر نویسنده و مخاطبان، و تأثیرگذاری آن‌ها در عملکرد دانش‌‌آموزان، بسیار حیاتی و ارزش‌مند است. مقالة پیشِ‌رو کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة طراحی پارچه و لباس و تکنولوژی دوخت، تألیف اکرم ناشر (۱۳۹۵)، را از مجموعه کتاب‌های زبان انگلیسی تخصصی (ESP) ارزیابی می‌کند. به همین منظور، کتاب براساس مدل محمودی و احمدی‌صفا (۱۳۹۳) ارزیابی شد. هم‌چنین، براساس مدل یادشده، پژوهش‌گران برای آگاهی از دیدگاه متخصصان رشتة طراحی پارچه و لباس دربارة محتوای کتاب، با سه تن از متخصصان رشتة طراحی پارچه و لباس از دانشگاه‌‌های هنر، الزهرا، و علم‌وفرهنگ شهر تهران مصاحبة نیمه‌ساختاریافته‌ای انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که باوجود مشکلات و کاستی‌ها در متون، تمرین‌‌ها، و فعالیت‌‌ها، کتاب کفایت آموزشی لازم را دارد و می‌‌تواند به‌منزلة منبع زبان تخصصی استفاده شود. درعین‌حال، به بازبینی و اصلاح جدی به‌منظور رفع کاستی‌های موجود نیاز دارد که پژوهش‌گران و متخصصان پیش‌نهادهای مفیدی را برای رفع کاستی‌های آن ارائه می‌‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book English for the Students of Fabric and Garment Design and Sewing Technology

نویسندگان [English]

  • Reza Taherkhani 1
  • Hashem Sharafi 2

1 Assistant Professor of TEFL, Department of English, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 MA Student of TEFL, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Since textbooks are one of the main learning resources in any curriculum, evaluating them for the benefit of the author and the audience, as well as their effect on students’ performance is an essential and valuable undertaking. This article evaluates English for the Students of Fabric and Garment Design and Sewing Technology book authored by Akram Nasher (2017), from English for Specific Purposes (ESP) books series. To this end, the book was evaluated based on Mahmoodi and Ahmadisafa’s model (1393). Also, according to the model and for the purpose of gaining experts’ views in the field, the researchers conducted semi-structured interviews with three Fabric and Garment Design experts from Art,
Al-Zahra and Science and Culture Universities of Tehran. The results indicated that despite problems and shortcomings in the texts, exercises and activities, the book has enough educational adequacy and can be used as a source of Specific English. At the same time; however, it requires serious revision in order to eliminate the existing deficiencies. To fulfill this need, the researchers and experts have made useful suggestions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Textbook
  • Garment Design
  • Fabric
  • Sewing Technology
احمدی‌صفا، محمد و دیگران (1397)، «ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول (پراسپکت یک)»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س ۱۸، پیاپی 60.
حاجی‌رستملو، قدرت (1384)، «سیری در تحولات آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP)»، مجلة دانشکدة علوم انسانی، س 14، پیاپی 58.
حسینی، آرش و رضا پیشقدم (1384)، سبک‌های غالب یادگیری در زبان انگلیسی در زبان‌آموزان ایرانی، مشهد:‌ دانشگاه مشهد.
خیرآبادی، رضا و سیدبهنام علوی‌مقدم (1398)، «فرصت‌‌ها و چالش‌‌های فراروی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی ایران»، پژوهش‌‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، س 9، ش 1.
رحیمی‌نژاد، ویدا (1396)، «نقدی بر کتاب انگلیسی برای رشتة آموزشوپرورش تطبیقی: آموزش‌وپروش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش دبستانی»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س ۱۷، پیاپی 49.
رمضانی، احمد و پیوند میهن‌دوست (1397)، «نقدی بر کتاب زبان انگلیسی پایة نهم ویژة دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی»، نقدنامه زبان‌های خارجی، س 1، ش 2.
روحانی، علی و مریم فرهنگ‌جو (1395)، «نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، پیاپی 38.
زندمقدم، امیر و آریا رحیمی گل‌خندان (1394)، «بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم از دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س 15، پیاپی 36.
سودمندافشار، حسن (1394)، «بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه با تکیه بر جنبه‌های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 15، پیاپی 36.
طاهرخانی، رضا، رحیمه کاربخش راوری، و رباب زمانی جمشیدی (1397)، «نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة جامعه‌شناسی»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 18، پیاپی 60.
طاهرخانی، رضا و دیگران (1396)، «نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایة دهم در سطح ملی»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 17، پیاپی 50.
قنسولی، بهزاد و رضا پیشقدم (1389)، «نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه فردوسی مشهد)»، فصل‌نامة مطالعات زبان و ترجمه، س ۱، ش 3.
محمودی، محمدهادی (1397)، «نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ مهندسی»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س 18، پیاپی 60.
محمودی، محمدهادی و محمد احمدی‌صفا (1393)، «ارزش یابی الگو ـ محور کتاب‌‌های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP)»، پژوهش‌‌نامة انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س 14، پیاپی 32.
محمودی، محمدهادی و محمد مرادی (1394)، «بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌‌شناسی آموزش زبان خارجی»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، س 15، پیاپی 36.
ناشر، اکرم (1398)، انگلیسی برای دانشجویان رشتة طراحی پارچه و لباس و تکنولوژی دوخت، تهران: سمت.
 
Brown, J. D. (1995), The Elements of Language Curriculum, New York: Heinle & Heinle Publishers.
Cunningsworth, A. (1995), Choosing Your Coursebook, Oxford: Macmillan Publishers Limited.
Dudley-Evans, T. and M. J. St John (1998), Developments in English for Specific Purposes: A Multidisciplinary Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchinson, T. (1987), “What’s Underneath?: An Interactive View of Materials Evaluation”, in: ELT Textbooks and Materials: Problems in Evaluation and Development, L. E. Sheldon (ed.), London: Modern English Publications/ The British Council.
Hutchinson, T. and A. Waters (1987), English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach, Cambridge: Cambridge Univercity Press.
Hutchinson, T. and E. Torres (1994), “The Textbook as Agent of Change”, ELT Journal, vol. 48, no. 4.
Karimi A. (2004), “An Evaluation of a Preparatory English Courses, Books 1&2: An EAP Coursebook Evaluation”, FLT Journal, vol. 24-28.
Littlejohn, A. (2011), “The Analysis of Language Teaching Materials: Inside the Trojan Horse”, in: Material Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
Rezaee, P. and A. Hashemi (2017), “English Textbook Evaluation in EFL Classroom: A Critical Approach”,in: International TELLSI Conference, Iran: Islamic Azad University, Roudehen Branch.
Richard, J. C. (2001), Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
Sadiku, L. M. (2015), “The Importance of Four Skills Reading, Speaking, Writing, Listening in a Lesson Hour”, European Journal of Language and Literature Studies, vol. 1, no. 1.
Sangwine, S. J. and R. E. Horne (1998), The Color Image Processing Handbook, United Kingdom: University of Reading.
Sheldon, L. E. (1988), “Evaluating ELT Textbooks and Materials”, ELT Journal, vol. 42, no. 4.
Tomlinson, B. (1996), Materials Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
Tomlinson, B. (2003), Developing Materials for Language Teaching, London: Continuum Press.