نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-رفتار سازمانی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،ایران،تهران

2 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،ایران،تهران ، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی ،ایران ،تهران

چکیده

توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه 1980 شروع و در طول چند دهه گذشته از زوایا و رویکردهای مختلف موردمطالعه قرارگرفته است. اعتماد عاملی حیاتی و ضروری برای موفقیت‌های فردی و سازمانی است. اعتماد در میان افراد و کارکنان، باعث ثبات، وحدت و انسجام درون‌سازمانی، ارتقای کارایی و اثربخشی گروه‌ها و زمینه‌ساز همکاری، مشارکت و ارتباطات مؤثراست. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اعتماد درون سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی هست. جامعه آماری این پژوهش نه نفر از خبرگان شامل مدیران ارشد آموزش‌وپرورش شهر تهران، اساتید و مشاوران برجسته حوزه مدیریت سازمان بودند که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آن‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس‌ازآن متوقف شد. در این پژوهش، ازآنجایی‌که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و غیر ساختاریافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری‌های سه‌گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در این مدل 13 مقوله شناسایی‌شده که در قالب متغیرهای علّی، محوری، زمینه‌ای، محیطی، راهبردی و پیامدی دسته‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که آموزش‌وپرورش شهر تهران، در جهت تقویت اعتماد درون‌سازمانی می‌تواند از اهرمی به نام کنش جمعی درون و میان لایه‌های ساختاری سازمان خود استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Intra-Organizational Trust Through Collective Action in Education in Tehran (Using Grounded Theory)

نویسندگان [English]

  • Saeed Azadeh 1
  • Ali Akbai Farhangi 2
  • Seyed Mohammad Zahedi 3

1 PhD Student in Public Administration, , University of Tehran, Azad University, Research and Sciences Branch, Tehran, Iran

2 Professor of Public Administration, University of Tehran, Azad University, Research and Sciences Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Public Administration, Public Management Training Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to the concept of trust in management since the 1980s and over the last few decades, different angles and approaches have been studied. Trust is an essential factor for individual and organizational success. Trust among individuals and employees is a result of stability, unity, and Intra-organizational cohesion, Performance upgrades the efficiency and effectiveness of groups and grounds of cooperation, participation, and communication. This study aimed to design a model of intera-organizational trust through collective action in the education of Tehran. This research is applied research in terms of purpose and is Survey-exploratory and qualitative research. The population of the study consisted of senior managers of the department of education in Tehran, university professors, and advisors, who were interviewed in depth. The selection of experts and interviews with them continued until theoretical saturation and then stopped. In this research, since the grounded theory method was used, the main tool for data collection was in-depth interviews with experts. Finally, after three open, axial and selective coding, the conceptual model of research was designed. So far, no study has been done on this connection in the department of education in Tehran. This model is classified as causal, axial, contextual, strategic, and consequential variables. The findings showed that education of Tehran, in order to enhance intera-organizational trust, can leverage the collective action within and between layers of the structure of your organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intera-Organizational
  • Trust
  • Collective Action
  • Education
  • Grounded Theory
جابر انصاری، محمدرضا؛ نجف بیگی، رضا؛ الوانی، سید مهدی (1395). راهکارهای ارتقای اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی، مجله قدرت نرم، شماره 15.
دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی؛ حصیری، اسد (1383). ارتقاء اعتماد درون‌سازمانی در یخش دولتی: بررسی نقش شایستگی مدیریت مدیران، پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره چهارم، صفحات 90-59.
شمس، شهاب‌الدین؛ اسفندیاری مقدم، امیر (1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 77، صفحات 185-171.
متوسلی، محمود؛ آیینی، زینب؛ ترابی، ژیلا (1395). کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد: فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 61، صفحات 32-1.
نوتاش، هادی؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ رضایی زاده، مرتضی؛ طالبی، کامبیز (1398). شناسایی شایستگی‌های مؤثر بر اعتمادپذیری عامل توسعه خوشه کسب‌وکار، مجله علمی پژوهشی مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 6، شماره 2، صفحات 303-281.
پور مختاری، الهام؛ کریمی، فریبا (1395). پیش‌بینی رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آموزش‌وپرورش شهر اصفهان بر اساس اعتماد سازمانی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دهم، شماره 3، صص 66-51.
 
Barraud-Didier, V., Henninger, M. C., & El Akremi, A. (2012). The Relationship Between Members' Trust and Participation in Governance of Cooperatives: The Role of Organizational Commitment. International Food and Agribusiness Management Review15(1), 1-24.
Berkes, F. (2010). Devolution of environment and resources governance: trends and future. Environmental Conservation37(4), 489-500.
Bstieler, L., Hemmert, M., & Barczak, G. (2017). The changing bases of mutual trust formation in inter-organizational relationships: A dyadic study of university-industry research collaborations. Journal of business research74, 47-54.
Cairney, P., & Wellstead, A. (2019). The Role of Trust in Policymaking. In Paper to the International Conference on Public Policy, Montreal, https://www. ippapublicpolicy. org//file/paper/5d039240e1560. pdf.
Chathoth, P. K., Mak, B., Sim, J., Jauhari, V., & Manaktola, K. (2011). Assessing dimensions of organizational trust across cultures: A comparative analysis of US and Indian full service hotels. International Journal of Hospitality Management30(2), 233-242.
Hotte, N., Kozak, R., & Wyatt, S. (2019). How institutions shape trust during collective action: A case study of forest governance on Haida Gwaii. Forest Policy and Economics, 101921.
KAzLAUSKIENĖ, E., & BArTUšEVIčIENĖ, I. (2013). Trust dimensions in the business relationship. Intellectual Economics7(4), 497-509.
MacDuffie, J. P. (2011). Inter-organizational trust and the dynamics of distrust. Journal of International Business Studies42(1), 35-47.
Schilke, O., & Cook, K. S. (2013). A cross-level process theory of trust development in interorganizational relationships. Strategic Organization11(3), 281-303.
Tadesse, G., & Kassie, G. T. (2017). Measuring trust and commitment in collective actions: Evidence from farmers’ marketing organizations in rural Ethiopia. International Journal of Social Economics44(7), 980-996.
Vanneste, B. S., Puranam, P., & Kretschmer, T. (2014). Trust over time in exchange relationships: Meta‐analysis and theory. Strategic Management Journal35(12), 1891-1902.
Vanni, F. (2013). Agriculture and public goods: The role of collective action. Springer Science & Business Media.