نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی گروه نقاشی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

کتاب Symmetries of Islamic Geometrical Patterns  تألیف سیدجان عباس و عامرشاکر سلمان دو عضو علمی گروه ریاضی دانشگاه ولز، تحت عنوان هم‌آراستگی در نگاره‌های اسلامی توسط خانم آمنه آقا‌ربیع به فارسی ترجمه شده است. با توجه به تخصص مولفین، کتاب رویکرد متفاوتی نسبت به دیگر تألیفات در حوزﮤ نقوش اسلامی دارد که آن را هم برای محققین حوزﮤ هنر اسلامی و هم پژوهشگران علوم ریاضی جذاب و مفید کرده است. اما با خواندن ترجمه فارسی این کتاب نمی‌توان مباحث آن را دریافت. با رجوع به متن اصلی کتاب به نظرمی‌رسد عدم دریافت مطالب در ارتباط با کیفیت ترجمه است. بنابراین نقد حاضر پیرامون ترجمۀ فارسی این کتاب است. با هدف ارزیابی این ترجمه، کل متن انگلیسی کتاب در تطبیق با متن ترجمه‌شده قرار گرفت. موارد مورد نقد در ۶ بخش مطرح شده‌اند؛ ۱) ترجمۀ نادرست، ۲) کلمات و عبارات ترجمه‌ نشده، ۳) چند معادل برای یک واژه و چند واژه با یک معادل، ۴) ترجمه معکوس، ۵) تغییر در جملات و پاراگراف‌های متن اصلی که سبب تغییر در محتوا شده است، ۶) انتخاب معادل‌های نامأنوس. وجود اشکالات جدی و فراوان در ترجمۀ فارسی موجب نامفهوم شدن متن و در نتیجه محروم شدن خواننده از دیدگاه متفاوت و ارزشمند این کتاب شده است. مسئله‌ای که لزوم بازنگری در ترجمه‌ را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Persian Translation of "Symmetries of Islamic Geometrical Patterns"

نویسنده [English]

  • Naghme Kharazian

Faculty Member at University of Zanjan, Zanjan, Iran,

چکیده [English]

The book “Symmetries of Islamic Geometric Patterns” written by Seyed Jan Abbas and Amer Shaker Salman has been translated into Persian by Amene Agharabi. Due to the authors' mastery of mathematics, the book has a different approach to other works in the field of Islamic patterns, which has made it attractive and useful for both researchers in the field of Islamic art and mathematical sciences, but its topics and points cannot be understood in its Persian translation. According to the main text of the book, it seems the lack of understanding of concepts is related to the quality of translation. Therefore, the present critique is about the Persian translation of this book. In order to evaluate this translation, the entire English text of the book was adapted to the translated text. Cases were criticized in 6 categories; 1) Incorrect translation, 2) Untranslated words and phrases, 3) Multiple translations for one word and multiple words with one translation, 4) Reverse translation, 5) Changes in the sentences and paragraphs of the original text, and 6) Selection of unfamiliar equivalent. The existence of serious and many problems in Persian translation has caused the text to be incomprehensible and as a result, the reader has been deprived of a different and valuable points of view of this book which are vital issues. Finally, the book needs serious revision in translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Patterns
  • Symmetry
  • Geometry
  • Translation
  • Critique
پاکباز، رویین (۱۳۸۱)، دایرة المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.
زمرشیدی، حسین (۱۳۶۵)، گره‌چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
عباس، سیدجان و سلمان، عامرشاکر (۱۳۸۳)، هم‌آراستگی در نگاره‌های اسلامی، ترجمۀ آمنه آقاربیع، مشهد: به‌نشر.
مرزبان، پرویز و معروف، حبیب (۱۳۷۷)، واژه‌نامۀ مصور هنرهای تجسمی، تهران: سروش.
موحد، ضیاء (۱۳۸۷)، البته واضح و مبرهن است که...، تهران: انتشارات نیلوفر.
نجفی، ابوالحسن (۱۳۸۹)، «مسئله امانت در ترجمه»، در: درباره ترجمه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
 
Abas, S, & Salman, A (2007), Symmetries of Islamic Geometrical Patterns, Singapore: World Scientific Printers.
Banks, E (2004), "The Philosophical Roots of Ernst Mach's Economy of Thought". Synthese, 23-53