نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ و ایران‌شناسی دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران.

10.30465/crtls.2023.40535.2555

چکیده

بخشی از آسیا که به واسطه دلایل متنوع سیاسی و جغرافیایی با عناوین مختلفی نظیر آسیای‌میانه، آسیای‌مرکزی و قلب‌آسیا نامبردار گشته است پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری کشورهای مستقل جدید در این منطقه هم فرصت‌های جدیدی را از جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی برای بازیگران عمدة سیاست جهانی فراهم کرد و هم ابهاماتی را از جهت چگونگیِ بهره‌گیری از این فرصت‌ها پدید آورد. از آنجایی که دانش تاریخ در هستة کانونی برای حل هر مسأله‌ای در مناسبات بشری قرار دارد، مطالعه و بررسی تاریخ این منطقه نیز در کانون توجة برخی نهادهای سیاسی و مجامع آکادمیک قرار گرفت. تاریخ آسیای‌میانه (از مغولستان تا خوارزم) اثر اِسوَت سوچِک از جمله آثار تاریخ‌پژوهانه‌ای است که روایتی از 14 قرن تاریخ این منطقه را عرضه می‌کند. نویسنده در صدد است مقدمه‌ای تاریخی به دست دهد تا برای سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، بازرگانان و پژوهش‌گران روزنه‌ای برای نفوذ به تاریخ کمتر شناخته شدة این بخش از جغرافیای جهان باز کند. مقالة حاضر می‌کوشد به روش تحلیلی، یک ارزیابی انتقادی از تاریخ‌نگری نویسنده و متن ترجمه‌شده ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Penetration into The Heart of Asia; Critical Analysis of “The History of Middle Asia(from Mongolia to Khawrezm)”

نویسنده [English]

  • Abolhasan Fayaz Anush

Associate Professor, University of Isfahan

چکیده [English]The part of Asia that has been called by various names such as Middle Asia, Central Asia and the heart of Asia for various political and geographical reasons, after the collapse of the USSR and the formation of new independent states in the region, new opportunities in various economic, cultural, It provided political and religious support for the major players in world politics, as well as questions and ambiguities about how to take advantage of these opportunities. Since the knowledge of history is at the core of the solution to any problem in human relations, the study of the history of this region has also been the focus of some political institutions and academic forums.

The history of Middle Asia (from Mongolia to Khorezm) by Swat Soucek is one of the works that offers a narrative of the 14th century history of this region. The author seeks to provide a historical introduction that opens the door for politicians, journalists, businessmen, and researchers to penetrate the lesser-known world of this part of the geography of world history.

The present article tries to provide an analytical method, a critical evaluation of the book translation and the author's historical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central
  • Middle
  • Inner
  • Heart
  • Critical Analysis