نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ و ایران‌شناسی دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران

چکیده

بخشی از آسیا که به واسطه دلایل متنوع سیاسی و جغرافیایی با عناوین مختلفی نظیر آسیای‌میانه، آسیای‌مرکزی و قلب‌آسیا نامبردار گشته است پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری کشورهای مستقل جدید در این منطقه هم فرصت‌های جدیدی را از جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی برای بازیگران عمدة سیاست جهانی فراهم کرد و هم ابهاماتی را از جهت چگونگیِ بهره‌گیری از این فرصت‌ها پدید آورد. از آنجایی که دانش تاریخ در هستة کانونی برای حل هر مسأله‌ای در مناسبات بشری قرار دارد، مطالعه و بررسی تاریخ این منطقه نیز در کانون توجة برخی نهادهای سیاسی و مجامع آکادمیک قرار گرفت. تاریخ آسیای‌میانه (از مغولستان تا خوارزم) اثر اِسوَت سوچِک از جمله آثار تاریخ‌پژوهانه‌ای است که روایتی از 14 قرن تاریخ این منطقه را عرضه می‌کند. نویسنده در صدد است مقدمه‌ای تاریخی به دست دهد تا برای سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، بازرگانان و پژوهش‌گران روزنه‌ای برای نفوذ به تاریخ کمتر شناخته شدة این بخش از جغرافیای جهان باز کند. مقالة حاضر می‌کوشد به روش تحلیلی، یک ارزیابی انتقادی از تاریخ‌نگری نویسنده و متن ترجمه‌شده ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Penetration into The Heart of Asia; Critical Analysis of “The History of Middle Asia (from Mongolia to Khawrezm)”

نویسنده [English]

  • Abolhasan Fayaz Anush

Associate Professor, University of Isfahan

چکیده [English]

The part of Asia that for various political and geographical reasons has been called by various names such as Middle Asia, Central Asia and the heart of Asia, after the collapse of the USSR and the formation of new independent states in the region, provided new opportunities in various economic, cultural, political and religious aspects for the major players in world politics, as well as giving rise to questions and ambiguities about how to take advantage of these opportunities. Since the knowledge of history is at the core of the solution to any problem in human relations, the study of the history of this region has also been the focus of some political institutions and academic forums. The history of Middle Asia (from Mongolia to Khorezm) by Swat Soucek is one of the works that offers a narrative of the 14th century history of this region. The author seeks to provide a historical introduction that opens the door for politicians, journalists, businessmen, and researchers to penetrate the lesser-known world of this part of the geography of world history.The present article tries to provide an analytical method, a critical evaluation of the book translation and the author's historical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle Asia
  • Central Asia
  • Inner Asia
  • Heart of Asia
  • Critical Analysis
استار، استیون فردریک (1398): روشنگری در محاق؛ عصر طلایی آسیای‌میانه از حمله اعراب تا حکومت تیمور‌لنگ، ترجمه حسن افشار، تهران. نشر‌مرکز.
بارتولد، و.و (1366): ترکستان‌نامه؛ ترکستان در عهد هجوم مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران. موسسه انتشارات آگاه.
بن آری ، موتی ( 1387 ): نظریة علمی چیست؟ ترجمه فریبرز محمدی ، تهران. انتشارات‌مازیار.
ژرمیاس، اوا.ام (1386): تاریخ پیوستگی‌های فرهنگ ایران با فرهنگ زبان‌های ترکی در سده های 11-17، ترجمة عباسقلی غفاری‌فرد، تهران. امیرکبیر.
جمعی از نویسندگان (1389): ترکان؛ تاریخ، زبان، ادبیات، تهران. نشر کتاب‌مرجع.
سوچک، اسوت (1398): تاریخ آسیای‌میانه (از مغولستان تا خوارزم)، ترجمه سیده فهیمه ابراهیمی، تهران. سمت.
فرانکوپن، پیتر (1399): راه‌های ابریشم؛ تاریخ جهان از دیدگاهی نو، ترجمه حسن افشار، تهران. نشر مرکز.
کاشغری، محمود (1375): دیوان‌لغاتُ‌التُرک، ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبایی سید‌محمد دبیرسیاقی، تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مس‌اُف، رحیم (1395): تاریخ تاجیکان با مهر کاملاً سرّی؛ بخشی از تاریخ فاش‌نشدة تاجیکان در اوایل قرن بیستم، به کوشش آرش ایرانپور، تهران. شیرازه.