نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
«نقد و تحلیل» آثاری که به نحوی با مباحث و سرفصل‌های دروس دانشگاهی تناظر و تناسب دارند، از مؤثرترین کوشش‌های علمی دانشگاهی می‌تواند به‌شمار آید و از مصادیق بارز اثربخشی نقد ادبی است که برای جامعۀ فعال علمی یک ضرورت محسوب می‌شود.
این «نقد و بررسی‌ها»، افزون بر آشکارکردن ظرفیت‌ها، نقاط قوت و کاستی‌های یک اثر و نشاط فضای علمی را به‌همراه خواهد داشت. موضوع این نوشتار نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر، تألیف منصور رستگار فسایی، چاپ دوم، 1388، از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
جستار حاضر نخست، این کتاب را معرفی سپس، پاره‌ای از ظرفیت‌ها و نقاط قوت آن را تحلیل می‌کند. در بخش دوم، به بررسی و نقد کاستی‌های کتاب می‌پردازد و پیشنهادهایی را عرضه می‌دارد که با لحاظ‌داشتن آن‌ها ساختار و محتوای کتاب به کمال نزدیک‌تر می‌شود و رویکردها، استنباط‌ها، و مباحث آن از اتقان بیش‌تری برخوردار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the Book Metamorphosis in Myths

نویسنده [English]

  • Hossein Ali Ghobadi

چکیده [English]

One of the effective scientific and academic attempts is to review the works which are, in a way, compatible with academic courses and topics. Book review is a must for the dynamic scientific community, and is also a clear example of the effectiveness of literary criticism.
Such reviews reveal the capacities, strengths and weaknesses of a certain work and, thereby, refresh the scientific atmosphere. The present paper is a review of the second edition of the book Metamorphosis in Myth by Dr. Mansour Rastgar Fasa’i, published by the Institute for Humanities and Cultural Studies Publication in 2009.
In the first section of the paper, the book is introduced, and some of its capacities and strengths are discussed. The second section deals with its weaknesses. Some suggestions are presented to improve the structure and content of the book and to enrich its approaches, presumptions and discussions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: Review
  • Iranian Myths
  • Metamorphosis
  • Metamorphosis in Myths
منابع
قرآن کریم.
اشتراوس، کلودلوی (1376). اسطوره و معنا، ترجمة شهرام خسروی، تهران: نشر مرکز.
الیاده، میرچا (1362). چشم‌اندازهای اسطوره، ترجمة جلال ستاری، تهران: توس.
الیاده، میرچا (1374). اسطوره، رؤیا، راز، ترجمة رؤیا منجم، تهران: فکر روز.
آزاد، راضیه (1384). «اسطوره و ادبیات پسامدرن»، فصل‌نامة پژوهش‌های ادبی، ش 7.
باستید، روژه (1370). دانش اساطیر، ترجمة جلال ستاری، تهران: توس.
بهار، مهرداد (1387). پژوهشی در اساطیر ایران، ویراستة کتایون مزداپور، تهران: آگه.
تاجدینی، علی (1383). فرهنگ نمادها و نشانه‌ها در اندیشة مولانا، تهران: سروش.
رستگار فسایی، منصور (1388). پیکرگردانی در اساطیر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ژرار، شالیان (1387). گنجینة حماسه‌های جهان، ترجمه و توضیح علی‌اصغر سعیدی، تهران: چشمه.
صدیقیان، مهین‌دخت (1385). فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفا، ذبیح‌الله (1387). حماسه‌سرایی در ایران، تهران: امیرکبیر.
فرای، نورتراپ (1377). تحلیل نقد، ترجمة صالح حسینی، تهران: نیلوفر.
فریزر، جیمز جرج (1388).  شاخة زرین، پژوهشی در جادو و دین، ویرایش و مقدمه از رابرت فریزر، ترجمة کاظم فیروزمند، تهران: آگاه.
قاسم‌زاده، سیدعلی و حسینعلی قبادی (1391). «دلایل گرایش رمان‌نویسان به احیای اساطیر»، فصل‌نامة ادب‌پژوهی، ش 21.
کاسیرر، ارنست (1377). فلسفه و فرهنگ، ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
کمبل، جوزف (1377). قدرت اسطوره، ترجمة عباس مخبر، تهران: مرکز.
کمبل، جوزف (1387).  قهرمان هزارچهره، ترجمة شادی خسروپناه، مشهد: گل آفتاب.
کوپ، لارنس (1384). اسطوره، ترجمة محمد دهقانی، تهران: علمی و فرهنگی.
ویلفرد، ال. و دیگران (1370). راهنمای رویکردهای نقدادبی، ترجمة زهرا مهین‌خواه، تهران: اطلاعات.
هینلز، جان راسل (1388). اساطیر ایران، ترجمة اسماعیل قهرمانی‌پور، تهران: سمیر.