روش‌شناسی
نقدی بر کتاب روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)

سیدمحمدرضا تقوی

دوره 20، شماره 5 ، مرداد 1399، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5375

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، نقد کتاب روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)، تألیف احد فرامرز قراملکی (1392)، است. کتاب از دو بعد شکلی و محتوایی ارزیابی شده است. کتاب از نظر شکلی بیش‌تر شرایط مدنظر را دارد و مطلوب ارزیابی شد. به‌لحاظ محتوایی در اکثر گفتارهای کتاب حائز نکات فنی است که می‌تواند خواننده را برای انجام پژوهش، با رویکرد علم رایج، آماده ...  بیشتر

روش‌شناسی
نقدی بر کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی

سید محمد رضا تقوی

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3925

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر نقد کتاب هویت علم دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به نسبت دین با علوم انسانی تألیف خسرو باقری است. کتاب ازنظر شکلی بیش‌تر شرایط موردنظر را داراست و بنابراین مطلوب ارزیابی می‌شود. به‌لحاظ محتوایی نیز تلاش درخوری برای دست‌یابی به یک مدل دینی درمقام اثبات علم با بذل توجه به تجربه و بررسی عینی پدیده‌ها انجام شده است؛ ضمن ...  بیشتر

روش‌شناسی
نقدی بر دیدگاه «رئالیسم مفهومی خلاقانه» در کتاب روش‌‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

سید محمدرضا تقوی؛ سید سعید زاهد

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 19-36

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر نقد «رئالیسم مفهومی خلاقانه» به‌منزلۀ مدلی روش‌شناختی از علم اسلامی است. این مدل ساختار علم متداول را در قوارۀ مدرنیته و پسامدرنیته نمی‌پذیرد و ساختار جدیدی از علم را، متناسب با جهان‌بینی اسلامی، درقالب یک پارادایم ارائه می‌کند که درصدر آن اصالت جهان‌بینی و سنت‌های لایتغیر الهی قرار دارد. از محاسن این ...  بیشتر