تاریخ و تمدن
بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام

بهزاد اصغری؛ نیره دلیر

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5037

چکیده
  در قرن پنجم هجری، گسترة سلسلۀ سلجوقیان فراتر از مرزهای ایران کنونی را در بر می‌گرفت وآنان موجب پیوند تاریخ ایران با قلمروهای همسایه شد‌ند. ازاین‌رو، بررسی تاریخ این سلسله از اهمیت دوچندان برخوردار است. در همین راستا، اثر سلجوقیان از آغاز تا فرجام، نوشتة ابوالقاسم فروزانی، در هفده فصل، تلاشی درجهت بررسی تمام جنبه‌های حکومت ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
نقد و ارزیابی کتاب سیاست/ دانش در جهان اسلام هم‌سویی معرفت و ایدئولوژی در دورۀ سلجوقی

محسن رحمتی

دوره 18، شماره 10 ، دی 1397، ، صفحه 89-114

چکیده
  نوشتار حاضر جایگاه تبیینی و تفسیری کتاب سیاست/ دانش در جهان اسلام هم‌سویی معرفت و ایدئولوژی در دورة سلجوقی را از دو منظر ایجابی و سلبی نقد می‌کند. دورة حکومت سلجوقیان دورة متمایزی را در تاریخ ایران و جهان اسلام رقم زد. وضعیت فرهنگیِ جامعة اسلامی، به‌ویژه ازمنظر دانش و رابطة آن‌ها با نهاد سیاست در دورة سلجوقی، از وجوه ممتاز و کم‌تر ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
نقدی بر کتاب ایران از آغاز دوران اسلامی تا حملۀ مغول

حمید کرمی‌پور

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 259-273

چکیده
  مؤلف این کتاب، علی‌اکبر ولایتی، تاریخ ایران از ورود اسلام تا حملة مغول را در ده فصل بررسی کرده است. چنان‌که از عناوین فصول کتاب مشخص می‌شود، این اثر تاریخ سیاسی ایران در دورة مورداشاره را کانون توجه خود قرار داده و مسائل اقتصادی و اجتماعی در آن به‌صورت پراکنده موردبحث قرار گرفته است. نویسندة کتاب درخلال فصل‌های مختلف علایق دینی ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
بررسی و نقد کتاب جستارهایی دربارة مناسبات شهر و شهرنشینی در دورة سلجوقیان

سیدابوالفضل رضوی

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1394، ، صفحه 93-105

چکیده
  نوشتار حاضر کتاب جستارهایی دربارة مناسبات شهر و شهرنشینی در دورة سلجوقیان را از دو منظر ایجابی و سلبی نقد می‌کند. تکوین نسبی ساختار اقتصادی ـ اجتماعی شهرها در عهد سلجوقی و کارکردهای به‌‌سامان‌تری که در این عهد پیدا کردند از وجوه ممتاز تاریخ ایران این عهد است که کتاب مذکور را از اهمیت و قابلیت نقد برخوردار می‌سازد. در عهد سلجوقیان ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
بررسی و نقد کتاب دولت سلجوقیان

محسن رحمتی

دوره 11، شماره 22 ، شهریور 1390، ، صفحه 63-84

چکیده
  یکی از کتاب‌های چاپ‌شده در حوزۀ تاریخ، کتاب دولت سلجوقیان است، که تهیه‌کنندگان و ناشر آن را به‌عنوان کتاب درسی برای دانشجویان این رشته معرفی کرده‌اند. امّا با توجه به ویژگی‌هایی که لازمة یک کتاب درسی دانشجویان است، برخی نارسایی‌ها در متن دیده می‌شود که ازجملۀ آنها می‌توان به ناهماهنگی عنوان و محتوا، استفاده‌نکردن از منابع ...  بیشتر