زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی

احمد رمضانی؛ عبدالسعید محمد‌شفیعی؛ زینب یزدانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 85-111

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35360.2164

چکیده
  در این مقاله نقاط قوت و ضعف ظاهری و محتوایی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی تحلیل می‌شود. پژوهش حاضر توصیفی ‌ـ تحلیلی است و از دو رویکرد کیفی (گروه کانونی و تحلیل محتوا) و کمی استفاده شده است. نمونه‌گیری در بخش کیفی به‌صورت هدف‌مند و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته بوده است. برخی از نقاط ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی

جان‌الله کریمی‌مطهر؛ احمد رمضانی

دوره 19، شماره 11 ، بهمن 1398، ، صفحه 241-271

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30585.1824

چکیده
  پیشینۀ آموزش دانشگاهی در رشته‌‌های زبان و ادبیات خارجی تقریباً با تأسیس دانشگاه در ایران برابری می‌‌کند، اما نخستین کرسی‌‌ دانشگاهی زبان‌شناسی حدود نیم‌قرن پیش تأسیس شد. پس از پیدایش رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حوزۀ مطالعاتی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی، تکوین آن‌ها در قالب بازنگری سرفصل‌‌های آموزشی و تخصصی‌تر‌شدن زمینه‌های ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور

علی واسو جویباری؛ احمد رمضانی

دوره 19، شماره 6 ، شهریور 1398، ، صفحه 359-378

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.4650

چکیده
  در این مقاله نقش، جایگاه، و ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور نقد و بررسی می‌شود. روش در این پژوهش توصیفی ــ تحلیلی است و گردآوری داده‌ها به‌شیوۀ کتاب‌خانه‌ای و مطالعۀ مجموعۀ اشعار قیصر امین‌پور انجام شده است. درادامه، ساختار مَثَل‌های شعر امین‌پور در دو حوزۀ زبانی و ادبی تحلیل شده است. او مَثَل‌ها را در چهار صورت مَثَل‌گونه، ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
تحلیلی بر واژگان پایۀ فارسی

احمد رمضانی؛ ساسان اسدپور

دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی ، مرداد 1395، ، صفحه 175-197

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر تأکید بر اهمیت پژوهش در حوزۀ واژگان پایه و بررسی انتقادی کتاب واژگان پایۀ فارسی از زبان کودکان ایرانی و طرح ملی شناسایی واژگان پایه‌ فارسی از منظر روان­ شناختی، زبان ­شناختی، روش­ شناسی و آموزشی است. در ابتدا به اهمیت موضوع واژگان پایه و تاریخچة تدوین کتاب اشاره می ­شود. سپس محتوای اثر توصیف و تحلیل می­شود. به ...  بیشتر